Driepinter. Driemanslog.
30.9.02 
Polter, 4:36 p.m. | permalink |We hebben er ook een!

isidorus

We hebben er ook een! Hij heet Isidorus. Ik wist het nog niet. Het dateert al van 1998. Maar ja, toen kon ik nog niet internetten....;-)


Dil, 11:16 a.m. | permalink |Marilyn Monroe, 1957, door Richard Avedon


Polter, 11:11 a.m. | permalink |

28.9.02 


Schipbreuk

Op 16 februari 1713 verging vlak voor de kust van Zuid-Afrika het VOC-schip Bennebroek, dat op de terugweg van Indië naar Nederland was. De overlevenden van deze schipbreuk probeerden door de wildernis naar het kasteel Kaap de Goede Hoop op de Kaapkolonie te komen.
Hieronder het verslag van hun wederwaardigheden, dat ze, na aankomst aan de kaap, op 8 september 1714 deden.

NA; 4.VELH inv.nr. 619.4

Raport ter ordre van d’wel edele heer Maurits Pasques de Chavonnes raad extraordinaris van India en gouverneur aan Cabo de Goede Hoop gedaan door Ferdinandus Marschand uyt s’Gravenhave corporaal van soldaten Frederik Jansz van Amsterdam, Gerrit van der Pijpen, beijde matroosen, alle ten dienste der Compagnie, jongst beschijden geweest op ’t retourschip Bennebroek

Wel edele gebiedende heer.
Na dat wij door de heeren van de hooge regeeringe tot Batavia onse verlossinge gekregen hadden, om met ’t schip Bennebroek voornoemd over het eyland Ceylon te repatrieeren, maakten wij een middelmatige reijse na derwaarts, ende aldaar van alles voorzien geworden weesende ligten wij benevens nog andere vier retourbodems, ’t Vaderland Getrouw, Bentvelt, Reijnestijn; en ’t Raadhuijs van Enkhuijsen den 22e december het ankker uijt Gale s’bhay, zeylende omtrent de veerthien dagen met redelijke voorspoet na Cabo de Goede Hoop. Wanneer zonder de breete of lengte te konnen noemen, een vehement tempeest beliepen beginnende met den avont en des anderen daags des avonts cesserende. Wanneer des morgens ons van de andere vier schepen gesepareert, en alleen bevonden, niet te min onse courts voort settende, dewyl ons schip nogh geen gebrek had, en in goede staat was, bragten wij ’t onder godes zegen.
Omtrent een maand na de voorige storm tot na besten onthout op de breete van ruijm 31 graden, alwaar 't ongeluk troffen van een terribel weer uijt den Z.Z.W. te ontmoeten zodanigh men ’t onder een gebolde bezaan even goed maken konden, 't welke omtrent 29 uuren geduurt hebbende, zag men des middaghs op donderdagh den 16 februari 1713 met geen kleene alteratie land aan lij, waar op gemelte wind een botte lager makende het volk vol vreese was; te meer het weer heel dik en dissigh weesende, na gissingh niet boven een groot half mijl, van de wal waaren, gelijk niet tegenstaande alle aangewende vlijt, om het schip nog met het los maken van de blinde, voor de wint om te krijgen vrugteloos wesende, dien kostelyken bodem kort daar aan stied, en dwars zee vastraakte op klippige grond; slaande de zee of brandingh eens klaps over ’t schip en vervolgens vol water; en bij gevolge vermits het ongemeene swaar weer, en holle zee ook buijten vermogen, omme ijts by de hand te konnen vatten om ’t zelve te salveeren; en indesen staat omtrent 2 uuren geweest zijnde zag men die kiel kort agter de bak aan twee stukken breeken, en wyders het agterschip over bakboort op zy vallen in tusschen al verschyde menschen van voornoemde brandingh waren overboort geslagen, en over zulks geen uijtkomst ziende; zeijnde den schipper Jan Hes al een uur te voren over boord gesprongen na dat ook die ordre aan ’t volk gegeven hadden hen ten beste doenlyk te redden hebben wy ons vervolgens ook overboort begeeven omtrent ten half twee na de middagh, blijvende d’eene wat langer als d’ander omtrent een half uur int water ’t welk van de vaatwerken en fragmenten van voornoemde kiel heel bezet weesende, ook oorzaak is geweest dat veele deeser scheepelingen daar gesneuvelt zyn, want wierden door de houtwerken gemorselt eer aan land quamen.
Dus helaas aan het land van Africa gekomen bevonden wy ons zo die reets aan de wal waren als nog naderhand quamen int geheel sterk 57 Europianen en omtrent 20 swarten te weeten zo banditen als slaven; onder de eerste wierden geteld den opperstuurman Jan de Wit, van Amsterdam benevens de derde stuurman Jan Smelter van Enkhuijsen de bootsman van Stokholm, den bootsmans maat, schiemans-maat en wyders nog andere onder-officieren soldaten en matroosen, welkers namen ons onbekent zijn, zonder dat andere officieren aan lant ontmoet hebben; ong’agt veel na den schipper sogten om hem te begraven. In deesen staat ververschten wy ons vier dagen. Siende het schip den eersten dagh genoegzaam gesloopt en aan flenteren geslaagen zodanigh de constapels kamer de bak, de stuurboorts, en bakboorts zijde en ’t vlak van voornoemde Bennebroek aan de wal was komen dryven, besloten wy met malkander zo Europianen als swarte de reyse overland na dit casteel voort te zetten, zeynde gewapent met vyf scheeps snaphanen die benevens kruyt zout vlees en spek aan gespoelt waren cours nemende de wal langs; maar en hadden naaulyks vyf dagen zodanigh gemarscheert of wierden door een breede en seer snel lopende rivier gestuijt, en genoodsaakt weederom te keeren. Dat’s te seggen met 17 Europiaanen en 9 swarte blijvende de andere waar onder de twee voornoemde stuurluijden ook waaren, by hun voornemen om de reijse over land te vervordeeren, voorts na vijf dagen wederom gesworven te hebben, aan de tent gekomen zynde; dat na besten onthoud den 26e februarij anno 1713 geweest is, zyn wy aldaar verbleeven, tot den 6e junij daar aan volgende, ons onderhoudende met melk, runt vleesch, en seeker graan dat zeer smaaklyk is, ’t gunt wy ruijlden van seekere inlandse menschen die men kaffers noemt en geen Hottentots waaren, voor yser en koper werk, dat van ’t schip nog vinden konden; maar dewijle dit volk niet gewoon is veel voorniet te geeven, en wy geen wharen meer konnende krijgen, om vivres voor te trocqueren, wierde wy andermaal van verstant de reyse na Cabo de Goede Hoop voort te zetten ende sulx landwaarts door, van gedachten weesende boven de oorsprongh der rivier heen te gaan om datter diverse onder ons geselschap waren die niet swemmen konden en lieten in de tent drie Europianen en vier swarten jongens, welke alle te swak ofte klynhertigh waaren om mede te gaan. Maar na 29 dagen swervens en van deese 3 ½ dagh seekere rivier op gegaan weesende, sonder apparentie om overtekomen, keerden wy andermaal te rugh na de tent; en zulx door gebrek van leevens middelen en inzonderheijt water, vermits eeven gemelde rivier zout was; alwaar wij in zeeven dagen quamen namentlijk wij ondergeschreven en nog een Europiaan die ’t zedert by de kaffers geraakt is, dan hier vindende kleederen van Europianen die bebloet waren, en geen menschen, en daar uijt besluijtende dat onse daar gelatene makkers dood geslagen waren, spoeyden ons ten eerste van daar na de voornoemde kaffers, die ons na hunne wijse, onderhielden van spijs den tijd van volkome twaalf maanden; wanneer aldaar in een rivier aanquam het vaartuijgje waar meede hier zyn gearriveert, en van welkers stuurman permissie bekomen hebbende, de reijse herwaarts aan hebben voortgezet den 17e augustus deeses jaars uijt genoemde rivier, hebbende in tusschen nogh op een plaats aangeweest, en omtrent de drie duijsent ponden oliphants tanden getrocqueert tegens geel kopere ringen, hals armbanden en kraalen, zynde dit vaartuijgh langh 28 Engelse voeten en 9 dito wijt en in Engeland volgens seggen van dien stuurman expres gemaakt uijt een genomen en met het scheepje de Clapham Gally, aldaar ter custe gekomen in een gezet om aldaar te handelen, oliphants tanden, gelyk die natie sulx zo wij uyt het volk verstonden, wel meer gedaan hebben en zullen doen.
Belangende nu wel edele heer gouverneur de goederen van ’t schip van deselve, vermits deesen bodem in zo korten tijd als gezegd aan stuk brak, zyn er veele aangespoelt en door de zee op geworpen, te meer, het schip met peyl hoog water vast geraakt veel nader aan de wal is gebleven als bevorens meynde; want het water gevallen zag men de ankerstok van het anker, welk den schipper had laten toegaan, wanneer het schip reets begon te stooten, boven water staan maar meest ligte goederen als kisten met lywaten, thee, vleesch spek en diergelyke maar deselve alle en het meeste deel door de inlandsche natie die met duysende aan quamen in onsen weerwil weg genomen, gelyk zy ook de stukken van het schip al hebben verbrand, omme de yserwerken en koper magtigh te worden, behalven ook veele goederen door draij-stromen de wal langs zeewaarts in dreeven; maar is op ons vertrek aldaar aanstrant blyven leggen, en die wederom te bekomen zoude weesen, een stuk metaal cannon 12 pond schietende, en vier eysere ditos, benevens twee swaar en een werp anker, sonder meer van importantie, behalven drie matrosen van ons geselschap, die de reyse door de vreese van ’t kleene vaartuijgje niet derfde onderneemen; onderanderen levensmiddelen hebben daar gevonden seer goede vette runder beesten, gelyk er ook ongemeene schoone wyden is, bokken, hoenders; en van wild gedierte leeuwen, oliphanten, renosters, tijgers, wolven, vossen, hazen conijnen, eelanden, harten, buffels zeekoijen, in meenigte steenbokken, wilde paarden, sulke bokken die by na zo groot als koijen vallen; van gelijke papegaaijen, exters kraayen, bos-duijven en tortelduijven, behalven nogh een menigte van dunder pluym gedierte dat wy geen naam konnen geven; gelyk er ontrent het verscheurend en roof gedierte veel is, dat niet konnen noemen. Weshalven geene levens middelen mancqueeren want boven dien vind men er het graan waar af nog een wynigh mede gebragt en voor gemelt hebben, van ’t welke die natie seer goed smakelyk en voedzaam brood weet te prepareeren, 't selve met water op een steen tot deeg vrijvende, tot bollen gemaakt en dan gebakken ofte gebraden op vuur. Van moeskruyden hebben er niet gevonden als pompoenen, calbassen en watermiloenen.
Van de natie waar by wy als gezegd, nu by de 18 maanden gewoond hebben, konnen niet zeggen dat als dat voor kaffers moeten gehouden werden, zynde swart kloek van postuur, plat van neus, en kaffershaar hebbende, hunne kleedinge is gemaakt van beeste vellen, op de wyse als de Hottentots; zijn tegens ons gansch niet quaadaartigh geweest, maar in tegendeel tragten te beweegen om daar nog te blyven; zodanigh op ons vertrek nog hebben moeten beloven dat over drie jaaren zoude wederom komen, om dat ons te gemakkelyker zoude laten vertrekken maar met de blanke Hottentots zynse in een continueele oorlogh.
Eyndelyk hebben aldaar onder gemelte caffers nogh gevonden zeeker Europiaan, den welke volgens zyn zeggen wel tagtigh jaar oud, en toenmaals omtrent dertigh jaar geleden, aldaar mede met een Nederlandsch verongelukt retourschip (mogelijk Stavenes) gebleeven zoude zijn en uijt gevaren in den jaare 1683 van de kamer Zeeland voor kok, sonder het schip te konnen noemen, maar den schipper daar af was genaamt David Appelman: hy is van geboorte een Fransman en leeft daar na de wijse dier landaard wel vergenoegd, maar of het van zyn naturel of geboorte voord quam, de kaffers hadde meest beleeftheijd voor ons over, als deesen oude man.
Met het welke gedenkende aan u wel edel agtbare ordre voldaan te hebben, ons de eere geeve met diep respect te onderschrijven in de qualiteyd van wel edel gebiedende heere
Uw wel edel alleronderdanigste geringe dinaren

F. marchant, Frederik Jansz, Gerrit van der Pijpen

In’t casteel de Goede Hoop den 8e september 1714

[NA 1.04.02 inv.nr. 4072 fol. 119-124]


Polter, 11:06 a.m. | permalink |
Sorry hoor, ik liep er in de uitverkoop zomaar tegenaan. Het moet niet veel gekker meer worden....!


Dil, 1:08 a.m. | permalink |

27.9.02 


Wereldleider

BushDil, 2:16 p.m. | permalink |How Do You Rate?
Misschien een leuk quizje voor mijn heteromedepinters??


anonymous, 1:24 p.m. | permalink |NewspeakPolter, 6:56 a.m. | permalink |

26.9.02 


deugtniet

Mat Herben deugt nog steeds niet.


Dil, 11:50 p.m. | permalink |Meevaller

Afgelopen woensdag:
(voicemail): Goedemiddag meneer van Casteren u spreekt met Andy van Demon Internet.
Wij hebben sinds april uw aanvraag voor ADSL in behandeling, en onze vraag is: wilt u hier nog op wachten of wilt u de aanvraag annuleren? U kunt mij terugbellen op 020 blabla.
Demon: met Andy, Demon internet
Ik: Goedemiddag ik had een voicemailtje over mijn aansluiting die nog in behandeling zou zijn, maar ik heb al maanden een werkende aansluiting, hoe zit dat?
Demon: O, dat klopt dan niet helemaal, ik heb hier alleen een aanvraag en die staat al open sinds april.
Ik: Nou deze aansluiting heb ik overgezet van een BabyXLconnect naar Demon en volgens mij heb ik sindsdien ook niet meer betaald.
Ik vind het wel aardig en eerlijk van mij om dit nu toe te geven, niet?
Demon: oeps inderdaad ja, wat zal ik nu doen?
Ik: Nou, het is natuurlijk jullie fout en ik bel nog speciaal terug hiervoor... (stilte)
Misschien dat jullie het niet goed zien omdat ik het emailadres van jullie niet gebruik, ik heb namelijk een gmx.net adres, dat is gratis en volgens mij nog sneller dan email via jullie.
Demon: o, dat ken ik helemaal niet?
Ik: Dat is volgens mij de grootste gratis emailprovider van Duitsland, het werkt hier als een tiet.
Wat doen we nu? Geen wonder dat het zo slecht gaat in de telecom, als je je administratie niet goed bijhoudt...
Demon: Nou, het mag eigenlijk niet, maar dan laat ik 'm wel....vanaf nu ingaan.
Ik: Mooi!
Demon: en nog een prettige dag!

Ik dans een rondje omdat dit enkele maanden a 70 euro aan kosten scheelt.

Een half uur later gaat de telefoon weer:
"Met Andy van Demon internet" (o. god denk ik het mag toch niet van z'n superieuren) "Nog bedankt voor de tip, het werkt inderdaad als een tiet!"
Ik: Wat?
"die email via gmx, nog bedankt hoor!!"


anonymous, 10:40 p.m. | permalink |[Via]


Polter, 10:17 p.m. | permalink |Meer aanwinst

Een saxofonistje en een zangeresje........
Het wordt een mooi weekend!Dil, 8:22 p.m. | permalink |Nieuwe aanwinst

Een aardig trompettistje........Dil, 8:14 p.m. | permalink |Gotiek

Vandaag heb ik voor een prikkie een prachtig boek bij De Slegte weggehaald. Over 19e eeuwse fotografie. Met van die prachtige 'bruine-tinten-foto's'. Alle foto's zijn gewijd aan de gotische architectuur.

Westminster Abbey
Frederick H. Evans (1853-1943), Westminster Abbey, 1911, Platinumdruk, 24 x 18,5 cm.
Royal Photographic Society, Bath.Dil, 8:00 p.m. | permalink |

Polter, 9:38 a.m. | permalink |Geen zuivere koffie


Als rechtgeaarde koffieliefhebber ben ik sinds ruim een jaar in het gelukkige bezit van een espressomachine. Had ik vijftig jaar eerder moeten doen, en dat ben ik nog niet eens! Kun je nagaan. Het eerste wat ik elke ochtend doe, als ik mijn oogjes heb open gedaan, is het knopje indrukken om het apparaat op temperatuur te laten komen. Na een verfrissende douche geniet ik dan met volle teugen van mijn eerste kopje espresso. Wat een verschil met vroeger! Een en ander heeft trouwens nog een mooie bijkomstigheid: in espressokoffie zit minder caffeïne dan in caffeïnevrije koffie!! Espressokoffie wordt gemaakt van enkel Arabica-bonen, terwijl "gewone" koffie (ook de caffeïnevrije) wordt gemaakt van de goedkopere soort Robusta. Deze laatste nu staat stijf van de caffeïne!
Maar de situatie blijkt voor de gewone koffiedrinker nóg slechter te zijn. Steeds vaker bestaat de inhoud van een kopje koffie niet uit gemalen koffiebonen, maar uit rommel: twijgjes, stof en onrijpe koffiebonen. Een Brits onderzoek toont aan dat 20% van een gemalen pakje koffie geen koffie is. De rotzooi in de koffie veroorzaakt een bittere smaak. Het hoge percentage rommel werd vooral vastgesteld bij goedkopere koffiemerken. De gerenommeerde koffie- producenten scoren opmerkelijk beter. (bron: Nu.nl)
Ik ben zo blij met mijn espressomachine.......!


Dil, 12:51 a.m. | permalink |

25.9.02 


The Eagle Has Crash Landed

Pax Americana is over. Challenges from Vietnam and the Balkans to the Middle East and September 11 have revealed the limits of American supremacy. Will the United States learn to fade quietly, or will U.S. conservatives resist and thereby transform a gradual decline into a rapid and dangerous fall?

[lange tekst allert]Polter, 10:19 p.m. | permalink |Olie

Ik ben zo verschrikkelijk in de olie, zo tot over mijn oren verliefd en gelukkig dat ik moeite heb zinnige logitems te verzinnen. Mijn glim is niet aan u besteed; dat is mij al duidelijk gemaakt. Daarom glim ik alleen offline.Polter, 12:55 p.m. | permalink |Zo, ik ben naar de Efteling geweest en het was leuk! Weer erg veel jeugdherinneringen opgehaald, ik woonde namelijk vroeger op 3 kilometer afstand en had in mijn jonge jaren altijd een abonnement.De nieuwe attractie "pandadroom" is technisch heel mooi, ze draaien namelijk een computeranimatie in 3D kleur! Niet dat gedoe met rood-groene brilletjes, maar een systeem met volgens mij brillen met polaroidglazen die verticaal en horizontaal gedraaid het verschil in diepte geven. Zonder bril ziet het er verschoven en onscherp uit, maar dat doe je maar heel even want het 3D effect is grandioos! Objecten lijken soms midden in de zaal te hangen, en het scherm heeft bioscoopgrootte, dus reken maar dat dat spectakel geeft. De boodchap die het WWF wil brengen is zoiets als "dieren zijn heel lief voor elkaar" (niet waar) en " het regenwoud wordt helemaal weggekapt" (niet waar), "mensen zijn slecht bezig met de natuur" (waar, natuurmonumenten bijvoorbeeld maken de natuur helemaal kapot om er een plaatje van te maken en het WWF fokt met pandaberen die allang hadden moeten uitsterven) Nu ja, ik heb me wel vermaakt, nu nog geen foto's ervan omdat ik nog steeds niet kan ftp-en vanaf hier. Al die FTPkutprogrammaatjes zijn 10 keer te ingewikkeld voor wat ik wil, namelijk alleen een stom fotootje uploaden.


anonymous, 12:15 a.m. | permalink |

24.9.02 


Schiermonnikoog

schier

Geen verkeerde plek voor een klooster.Dil, 7:47 p.m. | permalink |

23.9.02 


Weekendje Gijs


Dus Gijs was een weekendje weg. Naar een onherbergzaam eiland. Bij het voorbereiden van mijn lessen kunstgeschiedenis kwam ik toevallig het volgende tegen:

In Nederland zijn (...) een aantal cisterciënzerkloosters gesticht. De monniken werden hier ‘schiermonniken’ genoemd. Schier betekent grauw of grijs en slaat op de sobere pijen van ongebleekt katoen die deze monniken droegen. Schiermonnikoog dankt zijn naam aan een klooster dat hier ooit was gevestigd. De regel van Bernardus van Clairvaux schrijft voor dat de kloosters bij voorkeur in eenzame en onherbergzame gebieden werden gesticht.
(uit: De Bespiegeling)

Gijs ging in grauwe kleuren gekleed......!


Dil, 5:31 p.m. | permalink |Fladder

Na een paar dagen uitwaaien op de Wadden ben ik er weer. En meteen met een voorstel: ik wil Couw uitnodigen de vaste plek van Rab over te nemen. Dan hoeft Rab zich niet verplicht te voelen en kan-ie posten wanneer hij wil, en wordt er toch aan uitgangspunt 2 voldaan. Eens? - en vooral: wil Couw ook?Polter, 12:08 p.m. | permalink |Balanus

balanus
Ra,ra?


Dit kreeg ik een tijd geleden van een collega kunstenaar. Een prachtig ding. Heel mooi van kleur, maar volgens mij zo illegaal als maar kan. Enig idee wat het is?

Een tipje van de sluier dan: CLASS - Cirripedia, ORDER - Thoracica, FAMILY - Balanidae, GENUS/SPECIES - Balanus concavus.

Gaat je nog geen licht op? Oké, nog meer informatie: het engelse woord is "barnacle".

Barnacles are unusual arthropods. Most arthropods are mobile during life, but barnacles cement themselves to hard surfaces (rocks, shell surfaces, boat hulls) and stay wherever that surface is. Barnacles do NOT molt as most arthropods. Instead, they live in the same set of pyramid shaped plates all their adult life. Barnacles are a common fossil component of many Cenozoic deposits (last 65 million years), because of the heavily calcified plates.

Duidelijk? Nee, nog niet? Goed, hier de gehele foto. Er lijkt een levendige handel in te bestaan.


Dil, 11:34 a.m. | permalink |

22.9.02 


onderweg

Dit weekend ben ik weer op familiebezoek in Maastricht geweest. Bij mijn vader (82) met wie ik binnenkort een weekje naar het mooiste land dat ik ken (Ierland) zal gaan. Onderweg naar huis reed ik een zonsondergang tegemoet waarbij ik dacht: "Och, waarom zouden we nog naar Ierland".......;-)

zonsondergangDil, 10:42 p.m. | permalink |

21.9.02 


Weer mijn post vergeten gisteren....Afijn, ook weinig te melden behalve dat ik net zit te spelen met de stem van Windows die teksten op kan lezen. Ik draai een Engelstalige versie van Windows en dus heb ik nu een spelling gevonden om mijn naam goed uit te laten spreken door Engelstaligen: Ruddbaudt vun Custerran. Meestal wordt het namelijk iets als: Redboiwt ven Kestewun. Fransen zijn ook grappig, Ra-de-buit (op z'n Frans uitgesproken) heb ik ook al eens gehoord. Mooi, dat was het weer, maandag ga ik naar de Efteling!!


anonymous, 2:11 p.m. | permalink |weird


Er zijn van die sites waarvan je denkt: "Waar gaat het over?" Daar ben ik meestal snel op uitgekeken. Ik kick niet op mooie effectjes alleen. Maar hier heb ik me een hele tijd geamuseerd.


Dil, 11:42 a.m. | permalink |

20.9.02 


FF Weg

Ben vier dagen naar Schiermonnikoog. Zodoende geen posts. See ya.Polter, 12:38 p.m. | permalink |een beetje tekenen en schilderen

olieverf pen en inkt airbrush

airbrush is voor RabDil, 1:24 a.m. | permalink |

19.9.02 


Kreun... wat een mooie platen...

The fox is crafty and deceitful. When it is hungry it rolls in red earth to look as if it is covered in blood. It feigns death by holding its breath. Birds come to sit on the body whereupon the fox jumps up and eats them.


Polter, 10:04 p.m. | permalink |"Elk nadeel hep z'n voordeel"


Johan Cruijff is tijdens zijn leven al legendarisch om zijn uitspraken. De meest bekende is misschien wel: "Elk nadeel hep z'n voordeel". Maar helaas voor Johan Cruijff heeft hij deze niet van zichzelf. De uitspraak komt al voor in een brief van de schrijfster Mevrouw Bosboom Toussaint uit ca. 1869. De (bewerkte) tekst luidt:

Mevrouw Bosboom-Toussaint aan den Heer en Mevrouw van Tienhoven-Hacke

Lieve Vrienden!
Bosboom leest daar zooeven in de courant de zekerheid van de benoeming tot het professoraat.1) Bosbooom zou zeer gaarne terstond tot Ulieden komen om geluk te wenschen met de onderscheiding al zijn wij het erover eens dat het voor ons en velen hier een verlies zal zijn zoo Uw echtgenoot zich de keus laat welgevallen. Maar - alle tegen heeft zijn voor - en wij willen ons toch daarover verblijden dat onze geachte vriend op deze wijze erkend en geeerd wordt en in de gelegenheid gesteld om een gunstigen invloed te oefenen op het opkomend jonge Nederland en op die wijze mede de hand te slaan tot het bereiden eener goede toekomst voor het Vaderland. Bosboom zelf is echter nog zoo verkouden en hoestend dat hij mij liever schrijven laat, daar hij zelf dit alles niet kon komen zeggen. Toch drukt hij Uw geliefden echtgenoot van harten in gedachten de hand met zijne beste wenschen. U lieve Marie, wensch ik sterkte toe en kracht tot zelfverloochening om op de hoogte Uwer positie te blijven. Alle verlies aan ‘tgeen men acht levensgenot te zijn is niet zoo te betreuren en niet zoo onmisbaar als de noodlottige bijgedachte moet zijn voor een vrouw, haar echtgenoot te hebben tegengehouden waar hem eene schitterende loopbaan wachtte. Gij hebt die verantwoordelijkheid niet willen dragen en liever hebt Gij U voorgenomen offers te brengen van eigen wil en genoegen. Zeker zult Gij daarbij eenmaal vrede vinden, hoe het ook overigens gaan moge; dat wij U daarnevens alles goeds en liefelijks wenschen gelooft Gij wel
Van Uwe liefhebbende vrienden


get. A.L.G.B.-T. en J.Bosboom (woonden in Den Haag)


1) Mr.van Tienhoven was benoemd geworden tot Professor in de Rechtsgeleerdheid aan het Athenaeum illustrae te Amsterdam.


De bewerking met commentaar is van B. de Ligt, neerlandicus.Dil, 11:04 a.m. | permalink |

18.9.02 


Hiep Hiep

Nieuwe header! Dank, Dil!Polter, 11:37 p.m. | permalink |Eh... Betamelijkheid?

Wat een beetje dom logs rondsurfen al niet kan opleveren... het plaatje uit uw geboortemaand misschien?
['t blijft een mannensite... bier, sterke verhalen, auto's, mooie plaatjes... :-) ]Polter, 10:18 p.m. | permalink |"Deh wittik nie; ja'k ben gin dokter"

Bie en Annet Malherbe doken een extra verhoor van de bouwfraudecommissie op.Polter, 9:19 p.m. | permalink |Wat nou, reageren?

Zoals u ziet loopt het reactieding weer heerlijk in de soep.
Hier een linkje om de pijn te verzachten. En nog een. En nog een.Polter, 7:28 p.m. | permalink |Bomen

Harry Callahan - Chicago (1950)


Polter, 6:39 p.m. | permalink |Epische Verdichting, Tante Truus en Openlijk Racisme

Op parlement.nl is de database Parlando te vinden, waarin alle officiële kamerstukken staan opgenomen. Agenda's, Handelingen, Kamerstukken en Kamervragen van beide Kamers der Staten-Generaal zijn er op te vragen.
Ik heb veel plezier beleefd, maar ben ook geschokt, door het lezen van het ongecorrigeerd stenografisch verslag van het plenaire debat van de Tweede Kamer van 5 september jongstleden.
Een kleine greep.

[...Epische Verdichting...]

Mevrouw Zeroual (LPF): Voorzitter. Ik vind dit het juiste moment om uit te leggen dat de LPF-fractie absoluut niet voor tweedeling wil zorgen, maar de kloof juist wil verkleinen. Ik ben mij ervan bewust dat dit streven nu niet helder naar voren komt. Dankzij Pim Fortuyn, die de discussie is begonnen, is vreemdelingenbeleid het gesprek van de dag. De situatie lijkt bedreigend te worden, maar ik denk dat wij er open over moeten blijven praten. Heel veel mensen, onder wie ook juist allochtonen, geven aan dat er iets moet veranderen. Laten wij niet vergeten dat integratie onvoldoende kan plaatsvinden als er niets gedaan wordt aan de criminaliteit. De goedwillende meerderheid van de allochtonen zal opnieuw de dupe worden als wij niets doen aan onze "knuffelcultuur".
De heer Blok (VVD): U zei dat Pim Fortuyn de discussie heeft geopend. Past het niet om te zeggen dat de heer Bolkestein de discussie heeft geopend?
Mevrouw Zeroual: Aangezien ik dankzij Pim Fortuyn voor de LPF in de Kamer ben gekomen, lijkt het mij op dit moment gepaster om te zeggen dat de discussie door Pim Fortuyn is aangewakkerd, ook omdat hij er niet meer is.
De heer Blok: U schrapt Bolkestein nu uit de geschiedenisboekjes?
Mevrouw Zeroual: Nee, ik noem de heer Pim Fortuyn omdat hij de discussie van dit moment op gang heeft gebracht en omdat hij niet bij dit debat aanwezig kan zijn.
De heer Hoogendijk (LPF): Misschien mag ik opmerken dat …
De voorzitter: Nee, dat sta ik u niet toe. Het debat wordt gevoerd door mevrouw Zeroual en zij wordt geïnterrumpeerd. Een andere woordvoerder van dezelfde fractie sta ik niet toe.


[...
Tante Truus...]

Minister Nawijn (LPF): Goed, ik heb het gehad over een streng immigratiebeleid en een indringend integratiebeleid. Dan een ander punt dat aan de orde is geweest in het kader van het integratiebeleid, de subsidies. Het is niet mijn bedoeling, allerlei subsidies af te schaffen. Ik vind wel van belang dat de overheid kritisch moet opletten bij het verlenen van subsidies, dat deze strekken tot bevordering van integratie en dat zij niet louter gericht zijn op activiteiten in eigen kring, met uitsluiting van anderen. In dat verband heb ik het voorbeeld genoemd van zwemles voor uitsluitend Marokkaanse moeders. Als er in verband met achterstandsituaties en ter bevordering van emancipatie van deze vrouwen zwemlessen gesubsidieerd worden, betekent dit nog niet dat deze lessen ook gescheiden van andere vrouwen moeten worden gegeven. Ik weet dat daar voorbeelden van zijn op dit moment. Het zou ook juist zijn en met het oog op hun integratie nuttig zijn als deze vrouwen samen met andere vrouwen -- en dan denk ik aan bijstandsmoeders, die willen ook wel graag zwemmen -- zwemmen, want dan is het op integratie gericht. Subsidies moeten gericht zijn op de bevordering van integratie en zich zoveel mogelijk richten op het ondersteunen van gezamenlijke activiteiten die leiden tot integratie. Ik zal met de gemeentebesturen in gesprek gaan over de wijze waarop subsidies een bijdrage kunnen leveren aan concrete integratieresultaten.


[...
Openlijk Racisme...]

Minister Nawijn (LPF): Ik kom bij het grootste probleem dat hier in de Kamer aan de orde is geweest: de criminele Marokkaanse jongeren. Op 27 augustus zijn er vragen gesteld, net als vandaag, over mijn uitlatingen over mogelijke uitzetting van criminele Marokkanen. In het antwoord dat ik vandaag aan de Kamer heb gestuurd, heb ik gerefereerd aan het betreffende artikel in de GPD-bladen van De Gelderlander. De bedoelde alinea in het artikel luidt: Ik maak mij zorgen over ontspoorde Marokkaanse jongeren. Ook als zij een Nederlands paspoort hebben, zou uitwijzing naar Marokko tot de mogelijkheden moeten behoren. Wij kijken of het juridisch kan en anders zijn heropvoedingscentra een alternatief. Dat is letterlijk de context van mijn uitspraken. Natuurlijk heb ik daarmee niet bedoeld te zeggen dat je Nederlanders kunt uitzetten. Als jurist en als advocaat weet ik ook wel dat je Nederlanders niet kunt uitzetten. Dat is ook absoluut niet het geval. Ik heb voor het interview al een juridisch onderzoek laten starten om te zien hoe andere landen in West-Europa omgaan en hoe Amerika omgaat met het verlenen en het intrekken van de nationaliteit. Daar zit nogal wat verschil tussen, heb ik gezien. Ik weet dat nog niet zeker. Dat zal uit het onderzoek blijken. Als ik over Marokkanen spreek, heb ik het over heel veel mensen met een dubbele nationaliteit. De vraag is of dat gewenst is vanuit een oogpunt van integratie. Ik wil eerst alles juridisch op een rijtje laten zetten. Ik zal de Kamer daar vervolgens over informeren. Wij kunnen er dan verder over discussiëren. Ik vind wel dat wij het juridisch op een rijtje moeten zetten. Het is juridisch gezien mogelijk om in bepaalde gevallen, bij zware criminaliteit, de nationaliteit in te trekken.
De heer Rouvoet (ChristenUnie): De minister heeft het over een juridisch onderzoek waarin gekeken moet worden of het juridisch kan. Bedoelt hij daarmee een internationaal onderzoek waarin gekeken wordt hoe het in andere landen gaat?
Minister Nawijn: Internationaal rechtsonderzoek.
De heer Rouvoet: Ik ga ervan uit dat het interview waar wij over spreken een van de geautoriseerde interviews was. Er staat: Nawijn zegt zich vooral zorgen te maken over ontspoorde Marokkaanse jongeren.
Minister Nawijn: Daar maak ik mij zorgen over, ja.
De voorzitter: Ik denk dat het goed is als u de heer Rouvoet de kans geeft om zijn interruptie op te bouwen. Hij weet dat dit niet lang kan duren, dus hij is zo klaar.
De heer Rouvoet: Ook als zij een Nederlands paspoort hebben, zou uitwijzing naar Marokko tot de mogelijkheden moeten behoren, vindt hij. "Wij moeten kijken of dat juridisch kan". Daar is toch geen letter Spaans bij?
Minister Nawijn: Dan hebben wij het over het intrekken van het Nederlandse paspoort. Dat is iets anders dan Nederlanders uitzetten. Dat vind ik absoluut iets anders.
De heer Rouvoet: Ik vind het ook iets anders, maar in het interview dat u geautoriseerd hebt, staat dat uitwijzing naar Marokko tot de mogelijkheden zou moeten behoren. Daarop zegt u dat wij moeten kijken of dat juridisch kan.
De minister: Om dat paspoort in te trekken.
De heer Rouvoet: U wist als jurist dat dit in strijd is met de Grondwet. Als u daar nu een andere invulling aan geeft...
De minister: Ik geef er geen andere invulling aan.
De heer Rouvoet: Voorzitter. Ik zou het op prijs stellen als ik mijn interruptievraag kon stellen voordat er een antwoord komt.
De voorzitter: Ik vond dat ik als voorzitter een poging had gedaan. Ik verzoek de minister nogmaals om af te wachten tot de vraag is gesteld en dan pas te reageren. Ik zal er op een zelfde manier op toezien dat hij kan uitspreken.
De heer Rouvoet: De minister geeft er nu een andere interpretatie aan. Het citaat dat ik heb voorgelezen is glashelder. Ik zal het niet opnieuw voorlezen. Iedereen kan het nalezen in de Handelingen, ook de heer Nawijn. Maar als hij vindt dat ik er een verkeerde draai aan geef, dan zegt hij dat in retrospectief ook tegen de minister-president. Dan zegt hij ook tegen de minister-president dat hij beter moet lezen wat er in het interview staat. Dat heb ik tot dusverre niet van de minister begrepen.
Minister Nawijn: Ik bedoelde het zo dat juridisch moet worden onderzocht of het Nederlandse paspoort kan worden ingetrokken. Dat kun je er naar mijn mening ook uit lezen. Toen ik dat interview gaf, wist ik heel goed dat je Nederlanders niet Nederland kunt uitzetten. Dat weet ik al dertig jaar.
De heer Rouvoet: De conclusie is dus dat de minister-president ernaast zat toen hij zei dat dit in strijd met de Grondwet is.
Minister Nawijn: Dat moet u aan de minister-president vragen.
De heer Rouvoet: Het spijt mij, maar…
Minister Nawijn: De minister-president en ik zijn het er helemaal over eens dat Nederlanders niet kunnen worden uitgezet.
De heer Rouvoet: Dat betekent dat de minister-president, die in reactie op die uitspraak heeft gezegd dat het in strijd is met de Grondwet, op z'n minst voor zijn beurt heeft gesproken. U zegt nu tegen mij dat ik dat er ook uit kan lezen, maar dat zegt u over mijn hoofd heen ook tegen de minister-president. Zo niet, dan begrijp ik u helemaal niet meer.
Minister Nawijn: Toen de minister-president zei dat Nederlanders niet op grond van de Grondwet kunnen worden uitgezet, was ik het volslagen met hem eens. Dat is ook zo. Dat heb ik ook nooit willen zeggen.
Mevrouw Kant (SP): Ik heb de geautoriseerde interviews toch echt anders gelezen en volgens mij heb ik ze heel goed begrepen. U ontkent nu dat u het zo bedoeld hebt. Wat hebt u dan wel bedoeld? Wie moeten er dan wel uitgezet worden?
Minister Nawijn: Dat heb ik net gezegd.
Mevrouw Kant: Wie zijn dat dan? Welke groepen zijn dat? Hebben zij wel een vergunning om hier te blijven?
Minister Nawijn: Bij de Marokkanen speelt het probleem van de dubbele nationaliteit. Veel Marokkanen in ons land zijn én Marokkaan én Nederlander. Het is de vraag of dat uit een oogpunt van integratie wenselijk is en blijft. Daar wil ik eerst de discussie over aangaan.
Mevrouw Kant: Het gaat dus wel degelijk om mensen die, omdat zij veelal geen afstand kunnen doen van de Marokkaanse nationaliteit, besloten hebben ook Nederlander te worden. Die mensen wilt u dus wel degelijk uitzetten.
Minister Nawijn: Nee, dan heb ik het alleen maar over de criminele jongeren. U suggereert het anders.
Mevrouw Kant: Het moest er nog bijkomen dat ook niet-criminelen met een Nederlandse nationaliteit daarvoor in aanmerking komen. U vindt dus wel degelijk dat mensen met een Nederlandse nationaliteit, die besloten hebben om Nederlander te worden, als ze crimineel zijn uitgezet kunnen worden. Bedoelt u dat?
Minister Nawijn: Ik wil laten uitzoeken hoe het in andere landen is geregeld, bijvoorbeeld in Frankrijk. Dan kunnen wij erover discussiëren wat de mogelijkheden zijn. Ik heb een probleem met criminele Marokkaanse jongeren die de integratie verpesten. Daar heb ik een hekel aan.
Mevrouw Kant: Daar hebben wij allemaal een probleem mee en dat probleem wil ik heel graag oplossen. Mensen die veelal hier geboren en getogen zijn en die hier een bestaan hebben opgebouwd, hebben net zoveel recht om in Nederland te verblijven als anderen. Dan horen er ook gelijke berechting en gelijke straffen bij. Dan kun je niet tegen een Marokkaan zeggen dat hij uitgezet wordt als hij crimineel is en tegen een blanke met een witte boord dat hij zijn straf hier mag uitzitten. Dat kan echt niet.
Minister Nawijn: Dat is uw mening.
De heer Dittrich (D66): De minister zegt nu in antwoord op een van de vragen dat het de bedoeling is dat het Nederlandse paspoort wordt ingetrokken en dat het niet de bedoeling is om uit te zetten. Wat is de zin van het intrekken van een paspoort als daar niet de bedoeling achter ligt om iemand met een dubbele nationaliteit naar het land van herkomst terug te sturen?
Minister Nawijn: Daar hebt u op zich gelijk in. Een paspoort kan pas worden ingetrokken als het gaat om zware criminele feiten. Dat is in andere landen ook mogelijk en dat gaan wij bekijken. Als de paspoorten van zware criminelen worden ingetrokken, is het natuurlijk ook de bedoeling dat zij worden uitgezet.
De heer Dittrich: Premier Balkenende heeft gezegd dat er helemaal geen Nederlanders worden uitgezet omdat dat in strijd is met de Grondwet. U zei dat dat ook helemaal niet de bedoeling was en dat het u ging om het intrekken van paspoorten. Daar zit dus wel degelijk de bedoeling achter om mensen uit te zetten.
Minister Nawijn: Zware criminelen.
De heer Dittrich: Maar dan geeft u toch een dubbele boodschap af? U hebt net gezegd dat dat niet de bedoeling is.
Minister Nawijn: Ik heb het over zware criminelen. Gelukkig is dat maar een kleine groep. In het strategisch akkoord staat dat criminele vreemdelingen hard zullen worden aangepakt. In dat kader moet u het zien.
De heer Dittrich: U bent het dus niet eens met mevrouw Van Vroonhoeven die van mening is dat dit helemaal niet in het strategisch akkoord staat en dat deze voorstellen dus ook niet op het strategisch akkoord zijn gebaseerd?
Minister Nawijn: In het strategisch akkoord staat dat wij criminele vreemdelingen gaan aanpakken. En daar houd ik mij aan.
Mevrouw Azough (GroenLinks): Zijn de Marokkanen die de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, doordat hun ouders die hebben aangevraagd of doordat zij het zelf hebben gedaan, Nederlanders?
Minister Nawijn: De meesten wel. Dat ligt eraan.
Mevrouw Azough: Niet allemaal?
Minister Nawijn: Het kan van geval tot geval verschillen.
Mevrouw Azough: Waar zitten die verschillen?
Minister Nawijn: In bijvoorbeeld de verblijfstatus van de ouders.
Mevrouw Azough: Als zij de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen en dus een Nederlands paspoort hebben, zijn zij dan Nederlanders of niet?
Minister Nawijn: U bedoelt dat zij hier zijn geboren? Dat maakt nogal wat uit, want als je in Marokko bent geboren, ben je een Marokkaan en als je in Nederland geboren bent, kun je wel eens de Nederlandse nationaliteit hebben.
Mevrouw Azough: U maakt daar dus onderscheid tussen?
Minister Nawijn: Nee, helemaal niet. Ik heb gezegd dat er een juridisch onderzoek komt en daarin komen al die zaken op tafel. Daarover komen wij nog te spreken in de Kamer.
Mevrouw Azough: U zegt net dat er verschil is tussen Marokkanen die in Marokko zijn geboren en de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen aan de ene kant en Marokkanen die in Nederland zijn geboren aan de andere kant.
Minister Nawijn: Ik zeg helemaal niet dat er verschillen zijn. Ik zeg alleen dat ik zwaar-criminele vreemdelingen wil aanpakken.
Mevrouw Azough: U wilt ze op een andere manier aanpakken dan bijvoorbeeld Turkse of allochtone Nederlanders?
Minister Nawijn: Nee, nee.
Mevrouw Azough: U stelt toch voor om ze anders te straffen?
Minister Nawijn: Het probleem is dat Marokkanen geen afstand kunnen doen van hun eigen nationaliteit.Polter, 2:46 p.m. | permalink |

Polter, 6:48 a.m. | permalink |carnaval


Voor het eerst vandaag heb ik op televisie net een stukje van de troonrede gezien. Ik zag Erika Terpstra zitten. Ik dacht even dat het al carnaval was.......


Dil, 12:56 a.m. | permalink |'Love is in the air'


Een Canadese luchtvaartmaatschappij maakt de droom waar van het liedje van John Paul Young: seks in de lucht. Love Air, heeft de begeerte in het luchtruim ontdekt. Voor 250 Canadese dollar kan men van de luchthaven Pemberton een vlucht van een half uur maken met een Cessna 206 "voor een veilig, lustig en onvergetelijk romantisch avontuur." Enig nadeel: tijdens het opstijgen en landen moet men de gordel om.

bron: Nu.nlDil, 12:44 a.m. | permalink |

17.9.02 


Graftak

Een nieuw luchtje voor het nieuwe seizoen. Mmmm...Polter, 11:33 p.m. | permalink |Poe poe wat posten die andere twee knakkers toch veel! En zo bedreven ende verantwoord! Ik kijk alleen maar uit naar mijn vrije week, volgende week. Ik heb namelijk geen vrij meer gehad sinds kerst vorig jaar. Sorry nog voor de afwezige post van afgelopen vrijdag, maar eerst vergeten en toen geen zin meer, je weet wel hoe dat gaat... Vandaag, prinsjesdag zie ik in de krant dat ik er 1,5 % op achteruit moet gaan, en uitkeringstrekkers 0,75 %. Dat vind ik dus niet kloppen, en dat uitkeringstrekkers zielig zijn gaat er bij mij al jaren niet meer in. Randstad zoekt vast nog vuilnismannen! Zo ben ik verdomme ook begonnen en iedereen is er (tijdelijk) goed voor! herinner je mijn Nieuwe Partij nog? Puntje erbij zou ik zeggen. Voor mij misschien toch maar een BX i.p.v. een exclusieve franse sportwagen, hou ik dan nog geld over voor een digitale videocamera, Heinsbroek?


anonymous, 10:27 p.m. | permalink |
    I never said, "Thou shalt not think."
[Via]


Polter, 9:42 a.m. | permalink |KUnsT!

[Via]


Polter, 9:04 a.m. | permalink |schokkend


Het bericht alleen al is reden voor verbazing. Maar echt schokkend vind ik eigenlijk de laatste zin!!


Dil, 7:39 a.m. | permalink |

16.9.02 


Nog een weekje

herfst
(fotografie: Teun Veldman)

Nog een weekje....! Officieel dan. Maar hou 't in de gaten, want de periode van het echt gouden licht duurt maar kort.


Dil, 3:16 p.m. | permalink |nogmaals koeien


Op de koeienpagina uit een vorige post (zie: Nachtkoe II) staat ook een hoofdstukje "veevermaak":

koeienpagina


Zoals hier te zien is kun je ook een spelletje "koeienslachten" doen. Afgezien van het ietwat smakeloze idee hoef je als speler niet zo bang te zijn voor een slecht geweten. Als je de link aanklikt blijken alle koeien reeds geslacht!!Dil, 2:02 p.m. | permalink |schrijven is nu ook kunst


De Raad voor Cultuur wees in 1999 op een immense lacune in het Nederlandse kunstonderwijs: schrijven.
De Gerrit Rietveld Academie heeft de mogelijkheden onderzocht om schrijvers op te leiden en start nu, in oktober, een afstudeerrichting voor kunstenaars met een passie voor taal en schrijvers die de verbeelding zoeken. Daarmee gaat de Rietveld als eerste kunstacademie in Nederland onderwijs verzorgen op het raakvlak van beeldende kunst en literatuur. De aandacht gaat uit naar verhalen, plots, storyboards en scenario's bijvoorbeeld voor film en video, maar ook naar strip- en cartoonteksten, beeldende woordkunst, web-art, games, performances en sociale sculpturen.
De studenten hebben vier avonden in de week les in vier vakken: schrijven, beeldend onderzoek, media en theorie. Daarnaast bezoeken ze het boeiende studium generale van de academie, waarin het afgelopen jaar onder andere Bas Heine, Henk van Os, Boudewijn Buch, Arjen Mulder, Joke van Leeuwen, Dirk van Weelden, Felix Rottenberg en Maarten Doorman optraden.

De Rietveld Academie staat bekend om het opleiden van artistieke pioniers, met een onafhankelijke mentaliteit. De nieuwe afstudeerrichting legt net als andere richtingen van de Rietveld Academie het accent op onderzoek, experiment en persoonlijke ontwikkeling. De combinatie van tekst en beeld in de nieuwe afstudeerrichting is uniek en grensverleggend.

Dil, 11:32 a.m. | permalink |(Nacht)koe II


Grazen

Gras... en voorbij het grazen
lig ik bij mijn vier poten
mijn ogen te verbazen,
omdat ik nu weer evengrote
monden vol eet zonder te lopen,
terwijl ik straks nog liep te eten,
ik ben zeker weer vergeten
wat voor dier ik ben

(Gerrit Achterberg)

Hoewel koeien mij al een aantal keren hebben weten te inspireren, kon ik niet vermoeden dat die prachtige beesten zich al zo'n vaste plek op het internet hebben veroverd...


Dil, 2:10 a.m. | permalink |

15.9.02 


De Klopgeest neemt vaste vorm aan!

klopgeestDil, 5:48 p.m. | permalink |Nachtkoe

nachtkoeDil, 2:55 p.m. | permalink |

14.9.02 


Beestjes

Dodo, 1601Tien dagen geleden schreef ik over het scheepsjournaal van de Gelderland uit 1601. Naar aanleiding van de tekeningen van dodo's die daar in voorkomen werd ik nieuwsgierig naar de vroegste beschrijvingen van die vogels die ik zou kunnen vinden. Voor zover ik kon achterhalen waren de nederlanders in 1598 voor het eerst op Mauritius, waar de dodo's leefden, aangeland.
Tussen het beantwoorden van vragen en het op weg helpen van onderzoekers door bekeek ik tijdens mijn studiezaaldiensten een groot deel van het archief van de Compagniën op Oost-Indië. De hierin voorkomende reisverslagen zijn dé aangewezen bron, en gelukkig zijn er van elke reis verschillende verslagen bewaard gebleven. Altijd is er een officieel verslag dat de bevelhebber opstelde en bij terugkeer aan de opdrachtgevers, de bazen van de Compagnie, overhandigde, maar vaak is er meer: persoonlijke verslagen van lagere officieren en van stuurlui. Die laatste verslagen zijn erg eenvormig: er staan voornamelijk gegevens over windrichting en gevaren afstanden in. Die eenvormigheid wordt zo nu en dan onderbroken door een uitgebreid verslag over bijzondere gebeurtenissen - en dat is er makkelijk uit te halen.
In een journaal uit 1598 kwam ik het volgende tegen (het oud-nederlands is soms zo afwijkend van het hedendaagse dat een transcriptie hier niet kan volstaan: zonder vertaling is het welhaast onbegrijpelijk - vandaar en hertaalde samenvatting, al maak ik die niet graag):

Op 19 september kwamen wij met de andere vier schepen van onze vloot bij het lieflijke eiland Mauritius. Geen van de schepen had door de vele dagen tegenwind nog veel drinkwater aan boord. Maar God heeft ons in zijn grote genade naar Mauritius gebracht, een paradijs waar wij niet op hadden kunnen rekenen. Daar vonden we genoeg vers water, dat zo schoon was als men maar vinden kan, dat vol met vis zat en zo goed van smaak was als men in welk christelijk land dan ook maar zou kunnen vinden. We vingen de vis door met stokken in het water te slaan. Deze vis was, gedroogd, na drie maanden nog te eten. We vingen er ook duiven, maar de scheepslui vingen er zo veel dat ze niet allemaal goed zouden blijven om op te kunnen eten. Ze kwamen in zulke grote zwermen, dat als je er een paar doodsloeg, er meteen een paar andere bij kwamen om zich dood te laten slaan - ze waren nergens bang voor. Ook waren er vogels zo groot als lammeren, die we ook doodsloegen. Die vogels noemden we doederssen. Er waren ook hele vluchten lijsters waarvan ik er veel geschoten heb. Ook waren er een soort van duif met een verenkroontje op het hoofd - een heel onnozel beest - en papegaaien met mooie veren. We hebben ook schildpadden gezien die zo groot waren als een half vat - heel lelijk om te zien - en vleermuizen zo groot als kippen. Mensen woonden er niet. Het eiland is voor ons een paradijs geweest: zonder deze plaats hadden we zeker veel volk verloren [aan scheurbuik]

In het journaal van de Gelderland komt deze tekening van een schildpad voor - een lelijk beest...?

Onechte karetschildpad (Caretta caretta)

[NA 1.04.01; inv.nr. 54: Reisjournaal, gehouden op de Zeeland door Philips Grimmaert, stuurman. 1598 mei 1 - 1600 april 30; inv.nrs. 135 en 136: Reisjournaal, gehouden op de Gelderland, met copie-resolutiën van den Breeden Raad, geschreven door den secretaris Symon Jacobsz. onder medewerking van admiraal Wolphert Hermansz.; met landopdoeningen en kaarten, geteekend o.a. door Joris Joostenz. Laerle, benevens afbeeldingen van visschen en vogels. 1601 april 22 - 1603 april 14
Zie ook het boek Dodo's en galjoenen : de reis van het schip 'Gelderland' naar Oost-Indië, 1601-1603 / bezorgd door Perry Moree (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging ; deel 100) Zutphen: Walburg Pres, 2001]Polter, 7:37 p.m. | permalink |Busy

Will be back later today.

Overigens - Gevraagd: suggesties voor een passende straf voor het niet posten door Rab gisteren. ;-P~Polter, 1:27 p.m. | permalink |

12.9.02 


Water in mijn hoofd!

Ik zou bij Zeus niet weten hoe het ineens in mijn ondoorgrondelijke brein opkwam, maar ik vroeg mezelf laatst ineens af hoe het die watertaxi in Rotterdam eigenlijk was vergaan. Wel, het bestaat dus nog steeds. Gelukkig maar. Openbaar vervoer over water mag in een land als het onze niet ontbreken.
Ik realiseerde mij ineens dat dit verschijnsel al een oude geschiedenis heeft. Ooit heb ik in een grijs middelbare schoolverleden als bijdrage aan mijn literatuurlijst voor het vak Nederlands gekozen voor het boek Ferdinand Huyck van Jacob van Lennep. Niet een voordehandliggende keuze voor een middelbare scholier, maar ik genoot van het ietwat overdreven deftige sfeertje van het boek. Ik kwam later in het Gooi te werken en het plezier in het herlezen van het boek werd vergroot door het feit dat het verhaal zich in die contreien afspeelt. Sterker nog, ik kon de avonturen van de hoofdpersoon Ferdinand geografisch op de voet volgen; de plaatsen die in het verhaal worden genoemd waren niet verzonnen, maar berustten op de werkelijkheid. Zo bleek het huidige hotel Jan Tabak te Bussum in die dagen al een herberg met diezelfde naam.
Ik moest aan dit boek denken omdat in ditzelfde verhaal sprake is van de trekschuit vanuit het Gooi naar Weesp. Ook die trekschuit heeft onze Jacob niet uit zijn duim gezogen; de trekvaart die toen gebruikt werd, bestaat nog steeds: de Weesper Trekvaart.

trekschuit
Trekschuit, aquatint C.C. Fuchs, ca. 1810
bron: PTT-museum

Het verschijnsel van de trekschuit is dus eigenlijk al een oud soort van openbaar vervoer over water. Ook Hildebrand maakt er in zijn Camera Obscura al gewag van.
Meer nog dan tegenwoordig werd er door het publiek gebruik gemaakt van deze vorm van vervoer. Ik kwam een advertentie tegen in de Oprechte Haerlemse Courant uit 1658. Hier (#581123,1) wordt een nieuwe dienstregeling van een watertaxi aangekondigd:

“Burgemeesteren en regeerders der Steden Haerlem ende Amsteldam, doen allen ende een yeghelijcken by desen weten, dat tot accommodatie van de Reysende Luyden, mede alle dagen: soo wel in de Winter Maenden (als in de Somer Maenden gheschiet) een Schuyt savonts de klocke halfseven uyren, van beyde de voorsz. Steden sal afvaren: Twelck zijn inganck sal nemen op toekomende Woensdagh, den seven-en-twintighsten dagh deser loopende maent Novembris”.

En zo hoort het in Nederland. Leve het openbaar vervoer, vooral over water!


Dil, 2:46 p.m. | permalink |

11.9.02 


Aptly Named

Ik ken maar weinig plaatsnamen die zo goed de lading dekken als Helmond.
Blijkt er nu zelfs een filmpje te zijn gemaakt, waarin dat allemaal netjes uitgelegd wordt!

[Via]


Polter, 7:59 p.m. | permalink |Balsemien

Eind van de zomer, een paar jaar geleden. De tuin achter het huis lag er best aardig bij - geen rotzooi, niet te netjes, weinig onkruid. Wel stond er voor het eerst springbalsemien. Een plant met een verrassende verspreidingsstrategie, balsemien: explosies. De zaden groeien in een soort huls, die door de turgor zo onder druk komt te staan dat ze bij de minste aanraking - die van een insect of door de wind - uit elkaar klapt, waarbij de zaden met kracht afgeschoten worden.
M., die een voorkeur had voor kleine pleziertjes, woonde nog hier. Op een middag kwam ik haar tegen in de tuin: met een wazige blik en zichtbaar weke knieën beroerde ze, onder het slaken van zachte zuchtjes, de zaadhulzen één voor één tot ontploffen, totdat er geen huls meer heel was. Ik hoor het haar nog verlekkerd zeggen, nadat ze meer dan een uur bezig was geweest: "Wat een heerlijk gevoel, zaad verspreiden".
Het jaar daarop was zij verhuisd, maar stond die hoek van de tuin vol balsemien.Polter, 7:37 p.m. | permalink |All You Need

Ik ben een beetje te veel in de bonen om serieuze posts op te stellen. Couw wees daar, met recht, in het reageerding van de vorige posts al op.


Maar ik,
ik kan alleen
de liefde de lof zingen.
De rest boeit me even niet.


Polter, 11:44 a.m. | permalink |

Polter, 1:43 a.m. | permalink |When I am King

When I am King

Toen ik de Linkgeest maakte, heb ik daar een hele berg links op gezet met de bedoeling die ooit nog eens te bekijken. Een daarvan was When I am King, een prachtige strip die hoe verder je komt steeds meer humor, animatie en schoonheid biedt.
Ga rustig zitten, neem je tijd en geniet er al scrollend van.Polter, 1:28 a.m. | permalink |

10.9.02 


Net naar Goldmember geweest. Daar hou ik dus van, dat soort humor en stijl. De grappen zijn wel niet allemaal even sterk, maar de rest maakt een hoop goed. Ik voel me trouwens niet aangesproken met de villain, een Nederlander. Het accent klopt niet, de shh en de lange klinkers (GoooOOOOoold!) zijn juist typisch Duits. De hele zaal moest wel lachen om de uitspraak van Austin's vader (Michael Caine): " I hate people who can't accept other cultures, AND the Dutch!!" See you Friday, grooovy baby...anonymous, 11:43 p.m. | permalink |

9.9.02 


Kinderen, kinderen toch!


In mijn omgeving is mijn opvatting over kinderen krijgen algemeen bekend. Ik heb geen kinderwens. Toch kan ik goed met kinderen overweg. Volgens velen zou ik een ideale vader zijn. Edoch, ik begin er niet aan, ik peins er niet over! Ietwat provocerend en kort door de bocht mag ik van tijd tot tijd nog wel eens opmerken: "Ik hou van kinderen, vooral als stoofschotel!" In onze discussies over het krijgen of nemen van kinderen zijn zo langzamerhand alle argumenten over en weer wel uitgeput. We blijven elkaar respecteren en drinken nog een glas.
Eén argument tegen kinderen wil ik u echter niet onthouden. Niet omdat ik nog steeds "op kruistocht ben", ik heb geen zendingsdrang in deze, maar meer omdat ik het een aardige anekdote vind. Het is een voorbeeld uit de kunstgeschiedenis.

In de St.Pieterskerk in Rome staat een beroemde beeldengroep, de Pietà van Michelangelo. Een pietà is een uitbeelding van Maria met de dode Christus op haar schoot.


Michelangelo, Pietà
Michelangelo Buonarotti, Pietà, marmer, 1498 - 1499, St. Pieter, Rome


De jonge Michelangelo (hij was 23) maakte enorm veel indruk toen hij dit beeld vervaardigde. Al snel werd hij de beroemdste kunstenaar van zijn tijd. En dat, zo jong en nog tijdens zijn leven ook! Ondanks de geweldige prestatie kreeg hij ook kritiek op zijn beeld. ("Het is ook nooit goed of het deugt niet", zou mijn moeder zeggen!)
Een punt van kritiek was, dat de verhoudingen niet klopten. Maria zou, als zij ging staan veel te lang zijn. Er is inderdaad wel eens berekend dat zij dan ruim 2.14 mtr. zou zijn. Michelangelo schijnt hierop te hebben geantwoord: "Men moet de passer in zijn oog en niet in zijn hand hebben, want de handen doen het werk maar het oog beoordeelt!". Met andere woorden, het gaat om het visuele effect en niet of alles in werkelijkheid met elkaar in verhouding is. Het visuele effect is dat het beeld een krachtige monumentale uitstraling heeft, ondanks de intimiteit van het onderwerp.
Een andere onvolkomenheid vond men de leeftijd van Maria. Zij ziet er opvallend jong uit voor een moeder met een zoon van in de dertig. Ook hiervan is het antwoord van Michelangelo bekend. Tegenover zijn leerling en biograaf Ascanio Condivi zei hij hierop: "Weet je dan niet dat vrouwen die kuis zijn en maagd blijven, veel zuiverder en jonger blijven dan zij die dat niet zijn?" Niet mijn argument om geen kinderen te willen, maar het is wel mooi meegenomen, natuurlijk.....

(Meer anekdotes uit de wereld van de beeldende kunst in Antoon Erftmeijers "De aap van Rembrandt", Becht, Haarlem, 2000)


Dil, 2:38 p.m. | permalink |

7.9.02 


Geluk Waar Geen Naam Voor Is

Zomeravond. We hebben woorden en tijd.
Behaaglijk is het om van mening en geslacht
te verschillen, waarna alleen nog van geslacht,
een verschil van dag en nacht, waarna nacht.

Laat je strelen, kom.
Ik hou ervan je lichaam te verdelen
in van alles twee, zoals ik deze zomer
de zee verdeelde toen ik schoolslag zwom.

[Herman de Coninck]


Polter, 9:17 p.m. | permalink |Uit de Mailbox

Hup, uit je nest, Gijzemans. Het is jouw beurt vandaag.
Laat dat lieve meisje nu even met rust....>;-))

Groetjes, DilPolter, 8:59 p.m. | permalink |

6.9.02 


Echt waar: ik kijk uit verveling maar wat "crazy stuff" in Google oplevert en ja hoor: leuke tegenstrijdigheden uit het bestverkochte sprookjesboek ter wereld. Ik was toch vrij snel weer verveeld en ontdekte toen de nieuwe citroen Awel, da's unne 2 pk as cabrioletteke maar dan van nu he?


anonymous, 6:46 p.m. | permalink |

Polter, 8:35 a.m. | permalink |

5.9.02 


Look At Me III

Mijn overgrootvader Jan Boink en overgrootmoeder Carolien Bakx, vermoedelijk ergens in de jaren dertig.


Polter, 7:42 p.m. | permalink |Look At Me II

De vorige post van mij deed me ineens denken aan een merkwaardig groepsportret van Francisco de Goya. Het is het familieportret van de Spaanse koning Carlos IV en is tegenwoordig te bewonderen in het Prado te Madrid.

Het is bekend dat de koning zich sterk liet beïnvloeden door zijn vrouw. Die had op de achtergrond eigenlijk de touwtjes in handen. Goya heeft die verhoudingen tussen de beide echtelieden in dit schilderij op een heel geraffineerde wijze duidelijk weten te maken.

Portret van Carlos IV en zijn familie
Francisco de Goya: Portret van Carlos IV en zijn familie, 1800-1801, olieverf op doek, 280 x 336 cm, Museo del Prado.

In eerste instantie lijkt het een officieel staatsieportret. De hele familie staat in vol ornaat opgesteld. Elk heeft zijn of haar plaats gevonden al naar gelang de familiehierarchie. Het staatshoofd en zijn vrouw staan in het volle licht. Carlos heeft, als hoofd van de famlilie, een stapje naar voren gezet. Met de borst vooruit toont hij al zijn fonkelende onderscheidingstekens. Hij lijkt de belangrijkste figuur. Toch weet Goya duidelijk te maken dat de persoon waar het eigenlijk om draait, zijn vrouw Maria Louisa van Parma is. Hoe doet hij dat?

In de eerste plaats zet hij Maria op de middenas van het schilderij. Het midden is altijd een bevoorrechte positie in een compositie. Ten tweede weet Carlos door de kleur van zijn kleding eigenlijk niet te profiteren van het volle licht dat op het echtpaar gericht is. Maria's lichte jurk weet daarentegen veel meer de aandacht van de toeschouwer te trekken. Tenslotte isoleert Maria zich als het ware van de rest van de groep, met twee kinderen die een stuk kleiner zijn dan zijzelf, aan weerzijden. Aan beide kanten van haar ontstaat in de composite een lege ruimte, waardoor zij wederom de aandacht op zich weet te vestigen. Gelukkig voor ons was de koning waarschijnlijk heel tevreden over hoe hij en zijn mooie medailles wel niet uitkwamen. De boodschap die de schilder in zijn compositie wist te vertellen is hem volledig ontgaan. Deze prestatie van Goya rechtvaardigt volledig de vrijheid die hij heeft genomen om links op de achtergrond ook mee te spelen in deze familieklucht.

Had de man uit de vorige post deze trucjes maar gekend, dan was-ie er op de foto vast beter vanaf gekomen. Of kende de onbekende fotograaf het schilderij van Goya misschien.......?


Dil, 3:16 p.m. | permalink |Look At Me

photo 162. no title, no date


Wat vind ik dit een prachtige foto! Dankjewel Wim de Bie, dat je ons er opmerkzaam op maakte. Kijk, na de prachtige post van Gijs, vind ik dit dus ook geschiedenis.

De foto is afkomstig van een site waarop foto's worden verzameld die zijn verloren, vergeten, of weggegooid. Het LOOK AT ME-project is het Museum voor de Anonieme Onbekende.
Wat ik zo mooi vind aan de foto is de houding van de man. Kan hij nog wel enige indruk maken? Hij staat niet echt naast de (zijn?) vrouw. Hij wordt een beetje door haar naar achteren verwezen. Je zal er maar mee getrouwd zijn......


Dil, 12:14 p.m. | permalink |

4.9.02 


Françoys

DodoIn het archief van de Compagnieën op Oost-Indië, de voorlopers van de Verenigde Oostindische Compagnie, zitten bijzondere stukken. Inventarisnummers 135 en 136 beslaan het tweedelige scheepsjournaal van het schip Gelderland, dat voor de Oude Compagnie tot Amsterdam tussen 1601 en 1603 als onderdeel van een vloot van vijf schepen een tocht ondernam naar de Molukken. Het journaal is zo bijzonder omdat er onder de bemanning een zeer begenadigd tekenaar was, die de illustraties voor het journaal maakte. Naast kaarten, landopdoeningen en tekeningen van havens en kusten, komen er veel afbeeldingen van dieren - vogels, vissen en schildpadden - in voor.
Op de heenreis deed de vloot tussen 27 september en 20 oktober 1601 het eiland Mauritius in de stille oceaan aan, om er water en voorraden in te slaan, en de vele bemanningsleden die aan scheurbuik leden de kans te geven te genezen. Van Mauritius was bekend dat er geen mensen woonden, maar wel vogels, "soo groot [...] als bij ons de swanen, met groote hoofden, ende op het hooft een vel ghelijck of sy een kapken op het hooft hadden, sy en hebben geen vloghels, dan in de plaetse van haer vloghels staen drie ofte vier swarte pennekens, ende daer haer staert soude staen, hebben sy vier ofte vijf kleyne ghekrulde pluymkens, zijn van coluer grauachtig. Dese voghels noemden wy walchvoghels, eendeels om dat, alhoewel sy langh soden, seer tay om eeten waren, doch de maghe met de borst was seer goet, ten anderen uyt oorsaken dat wy de menichte vande tortelduyfkens conden becomen, dewelcke ons vry wat lieffelicker van smaeck waren". De fransman die 18 tot 20 maanden lang op het onbewoonde eiland Mauritius leefde.De tekenaar van de Gelderland maakte de eerste tekeningen naar het leven van deze grote duifachtigen, wat het scheepsjournaal kunsthistorisch en ornitholigisch een absoluut unicum maakt.
Op 13 oktober kwam het jacht Duyfken, een van de vijf schepen, terug van een fourage-tocht, met een lading kokos en... een fransman. De man, die prompt "Françoys" genoemd werd, bleek op een engels schip gediend te hebben en was na heel veel pech (schipbreuk, zeeslagen met portugezen, scheepsbrand) met vier engelsen in een jonk op terugweg van Indië naar Engeland gegaan. Op een tussenstop op Mauritius was er onenigheid ontstaan: de engelsen wilden verder, Françoys wilde eerst het jonk repareren en langer op het eiland blijven - waarop de engelsen vertrokken.
18 tot 20 maanden lang had de man in zijn eentje op het eiland doorgebracht, waarvan 8 maanden zonder vuur. Hij had zich in leven gehouden met rauw schilpaddenvlees en Sagopalm, en was toen hij door de nederlanders aangetroffen werd "soo corpulent ende cloeck als ijemandt inde vloot [...] was seer ijdel van hooft als men hem veel vraegden, twelck niet te verwonderen is, denckende de menigerleij gedachten ende mijmeringe die soo een mensch in soo lange tijt hebben mach, als mede de hette der sonne daer hij in gelopen heeft want als [...] hij altijt naecktling door dien, soo hij seijt, in een groote sieckte dien hij gehadt heeft alle sijn cleederen van sijn lichaem scheurde".
Europa zag Françoys nooit meer terug: achter in het journaal staat in de lijst van de op de Gelderland overleden personen het volgende: "den 25 meij anno 1602 de Fransman die wij opt eijlandt Mauritijus gecregen hadde, van een naetuurlijcke sieckten ende is begraven opt eylandt Banda".

[NA 1.04.01 Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603; inv.nrs. 135 en 136: Reisjournaal, gehouden op de Gelderland, met copie-resolutiën van den Breeden Raad, geschreven door den secretaris Symon Jacobsz. onder medewerking van admiraal Wolphert Hermansz.; met landopdoeningen en kaarten, geteekend o.a. door Joris Joostenz. Laerle, benevens afbeeldingen van visschen en vogels. 1601 april 22 - 1603 april 14
Zie ook het boek Dodo's en galjoenen : de reis van het schip 'Gelderland' naar Oost-Indië, 1601-1603 / bezorgd door Perry Moree (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging ; deel 100) Zutphen: Walburg Pres, 2001]


Wordt vervolgd - er zijn nog veel meer mooie plaatjes: een heel archief vol.Polter, 11:01 p.m. | permalink |Voorproefje


Dodo, Mauritius, 1601

Deese vogels vanckt men op het eijlant Mauritius in grote
menichten, want sij en connen [niet] vlien ende is goet eeten ende
verversing hebben dickmaels steenen inde maech als eijren
somtijts grooter ende cleijnder sijnde genaempt griffeendt
ofte cermes gaensen

O jongens, ik heb zo iets moois voor jullie...
Maar nu eerst de roes uitslapen ;-P~Polter, 1:27 a.m. | permalink |

3.9.02 


Go Jan Mulder! Go Jan Mulder! Wat een avondje tv al niet kan opleveren... (Jan had een paar snedige vragen aan een CDA-kamerlid en verklaarde dat hij politiek en religie onverenigbaar vindt: "Ik haaaat het!")


anonymous, 11:08 p.m. | permalink |Het is weer mijn beurt: het was een erg leuk weekend met maar liefst 2 feesten, het afstudeerfeest van m'n zus in Waalwijk en een verjaardag tussen de nichten in de Bijlmer met barbeque op het balkon. Een leuk, druk en afwisselend weekend dus. En nu kijk ik naar Andere tijden op t.v. over de formatie van Paars I en ik krijg heimwee....vooral nu het CDA vandaag pleit voor het terugkeren van de 'bede' in de troonrede. Als fervent atheist gruwel ik hiervan en mijn fantasie over het oprichten van de NAP (Nederlands Atheistische Partij) neemt weer grotere vormen aan. Enkele programmapunten: vrije sluitingstijden voor winkels en horeca, legalisering van drugs, het opheffen van het Bijzonder onderwijs op religieuze basis, het opheffen van de godsdienstvrijheid (deze valt onder de vrijheid van meningsuiting) en een verbod op religieuze verminkingen zoals besnijdenis. Verder is het een vooruitstrevende, liberale partij die de burger weer zijn verantwoordelijkheden teruggeeft en daar ook de mogelijkheden voor biedt, bijvoorbeeld door de introductie van het oude idee van een basisinkomen in plaats van de PvdAloketten voor eeuwige betuttelbijstand. Wie stemt op me????


anonymous, 9:07 p.m. | permalink |

2.9.02 


Reageerding

HaloScan.com is currently down.
The main server began experiencing a Denial of Service attack a while ago. After, the main server went down, the backup server on another connection was automatically activated but that also experienced the same attack and we have now taken both servers down till the attack stops and connections become stable.
We apologize for the downtime and are working hard to resolve the problem.


Geduld, is het devies.Polter, 6:24 p.m. | permalink |Verjaardagsfeestje


verjaardagsfeestje

Deze foto maakte ik tijdens een verjaardagsfeestje bij vrienden, afgelopen weekend. Ik moest meteen denken aan een Franse popart kunstenaar, Martyal Raysse. Werk van hem kende ik nog uit het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Martyal Raysse
Martyal Raysse, schilderij onder hoogspanning, 1965


Dil, 11:20 a.m. | permalink |

1.9.02 


VLOEIBAAR GOUD

vloeibaar goud

Sinds vanmiddag weet ik weer hoe goud smaakt!


Dil, 9:25 p.m. | permalink |

     DRIEPINTER     

DriemanslogUitgangspunten

1. Dit log gaat niet noodzakelijkerwijs over bier en/of melk
2. Elke logger post wanneer het hem uitkomt
3. Noch op het aantal posts, noch op het tijdstip van posten is een beperking van kracht
4. Niemand grijpt in in andermans postings
5. Algemene normen van fatsoen en betamelijkheid (onderling te bepalen onder het genot van enige alcoholische versnaperingen) worden in acht genomen

LINKSDilPolterLinkgeest


ARCHIEF

 
Top Weblog Commenting by HaloScan.com