Driepinter. Driemanslog.
31.10.02 


Googlism

Geen idee waar ik de link vandaan heb, maar hier is-t-ie dan:

polter is a graduate of michigan jewish institute with a ba degree in applied science
polter is a member of the american and michigan counseling associations
polter is a bit hard on poor
polter is associate editor of sojourners
polter is the 79
polter is listed in town directories as a clerk
polter is evidently referring to either lead or tin dust
polter is het blijkbaar niet genoeg ons met zijn goedkope poezie te bestoken
polter is couw en dil beide 1 fles bier schuldig
polter is a graduate of ohio state university
polter is the reclaimed land between the canals
polter is evidently referring to
polter is ranked 192 and has played for 6h57m in 14 days
polter is screaming
polter is apparently short for poltergeist
polter is my best friendPolter, 10:54 p.m. | permalink |Ierland 4

Dinglebay
Het uitzicht vanuit de tuin. En aan het eind, net over de rand, een eigen strand aan je voeten...

Na alle postings betreffende ethische vraagstukken, het koninklijk huis, waarden en normen (als je dat nog uit je strot krijgt, tegenwoordig....) nu maar weer wat luchtigers, als u mij toestaat.
Het schiereiland Dingle heeft een grillige kustlijn. Dat zorgt voor idyllische plekjes waar heel wat toeristen op afkomen. Gelukkig zijn er talloze stukjes over waar nauwelijks een begaanbare weg langs loopt. Deze kliffen met verborgen strandjes blijven gespaard van grote stromen toeristen. Het is op zo'n plek waar vrienden van mij al zeven jaar geleden een huis hebben gekocht met een lap grond erbij. Die lap grond loopt tot aan de waterlijn en is dus inclusief het strand! Recentelijk zijn zij voorgoed uit Nederland vertrokken en wonen nu permanent op één van de mooiste plekjes Ierland, die ik ken. Het is te hopen voor hen dat de wegen in de toekomst niet beter worden......


Dil, 2:17 p.m. | permalink |

30.10.02 


Hommels & andere Vliegbeesten

Allen Hierheen!Ronduit: prachtsite - vooral de online exhibition.


Polter, 10:48 p.m. | permalink |Hi! I'm Sally, and I'm Johnny

Welcome to our website: Black People Love Us!


couw, 2:55 p.m. | permalink |Koninklijke ethiek

Ik heb me er al eens eerder over opgewonden, over het koninklijk huis en zijn ethiek. In de regel komt er niet zoveel naar buiten. Alles blijft fijn binnen de muren van de diverse palijzen. Als er dan al wat naar buitenkomt zit het in een lijkenkist of hoort het erin. Wist Trix ons de vorige keer (weliswaar passief, door haar oorverdovende afwezigheid) te melden dat het vallen van een kabinet en de resulterende onbestuurbaarheid van het land ondergeschikt is aan het persoonlijke welbevinden van een koningin, nu is het onze oude rakker en ex-foute jongen Bernhard die een duit in de morele spaarpot van de natie doet. Want Bernhard vindt het maar wat 'toll' dat een paar uit de kluiten gewassen Ahold medewerkers een winkeldief tot moes geslagen hebben. In de hoek Bernhard, hou je mond!
Beste prins, Nederland is een rechtstaat. Dat betekent dat dieven en ander gespuis door de staat in naam van de maatschappij worden bestraft. En dat heeft vele voordelen. Het betekent bijvoorbeeld dat niet zomaar iedereen die vindt dat hem onrecht is aangedaan als een pistolen-Paultje de straat oprent om daar een wildwest tafereel te ensceneren. Een zulk individualisme zou het erg moeilijk maken enige gemeenschappelijke moraal hoog te houden. En dat is nu juist waar het om draait in een s a m e n leving, om een gemeenschappelijke moraal, van allemaal samen. En niet alleen om de persoonlijke morele voorstellingen van Ahold medewerkers of van verkalkte prinsen.
Dat meneer de prins nu ook nog uitroept dat hij wel even de boete zal betalen die de twee straatvechters boven het hoofd hangt, is een vrijbrief, een carte-blanche, een blanco cheque, voor alle ondergrondse strijders voor het recht om uit de holen te kruipen die zij na de ineenstorting van de LPF weer hadden opgezocht. Het is een roep om een geheel nieuwsoortige buurtpreventie. Weldra gaan zij op de bres, de verstotenen der politieke klasse, om het land eindelijk eens van heel die vieze stinkende bende dieven te verlossen. En al die gemene rechters die altijd maar de onschuldige kleine man aan zijn spaarpotje zitten pakken we er meteen maar bij.
Nu het experiment met de nieuwe politiek -- vrij van maatschappelijke moraal en principes -- mislukt lijkt, wordt het tijd voor de burgerbeweging de hele tent maar over te nemen. En wil dat niet goedschiks, dan doet men het kwaadschiks. De prins betaalt.


couw, 2:33 p.m. | permalink |Intelligentie

Tekening: Tjalling Houkema

Blijf lekker thuis

De kankeraars kunnen beter niet gaan stemmen

De kiezer krijgt altijd gelijk, maar dat wil niet zeggen dat hij het heeft. beter een lage opkomst dan proteststemmen van mensen die alleen maar zeuren.

Het vormt het laatste politieke taboe van Nederland. En met de zogenaamde ‘nieuwe politiek’ heeft het nog aan kracht gewonnen: het gelijk van de kiezer. Die kiezer is steeds boven elke twijfel verheven. Wie zijn wijsheid in twijfel trekt, getuigt volgens de heersende mores meteen van een groot dédain voor ‘de wil van het volk’. Deemoedig geven dus ook de post-Pimse politici van de gevestigde partijen aan ‘het signaal te hebben begrepen’.
Of dat signaal duidelijk is, of zelfs maar verstandig, durft niemand tot punt van discussie te maken. Dat zou getuigen van te weinig respect. Maar soms is zulk respect voor de wil van de kiezer vooral respect voor de domheid van hem.
Helemaal nieuw is dit niet. Of ze nu winnen of verliezen, altijd zien we op de verkiezingsavond lijsttrekkers plechtig verklaren dat de kiezer nu eenmaal gelijk heeft. Dat is evenwel onzin. de afspraak in een democratie is dat de kiezer gelijk kríjgt, niet dat hij het heeft. Men is gehouden de uitkomst te aanvaarden, niet om die te roemen.
Ook de afgelopen tijd was er steeds sprake van ‘het gelijk van de kiezer’. Pim, nee, ‘het volk’ heeft het – lees: de regeringsdeelname van de LPF – zo gewild. Afgelopen zondag verklaarde LPF-minister Nawijn in Buitenhof dat hij namens anderhalf miljoen kiezers een lijmpoging verlangde (dat hij die kiezers inmiddels vrijwel allemaal kwijt is, en dat de overige acht miljoen zo’n lijmpoging zo’n lijmpoging juist níét verlangen, is eventjes irrelevant).
Laten we er niet omheen draaien: als ‘het volk’ op 15 mei het kabinet-Bentley I heeft gewild, dan heeft het op 15 mei in een vlaag van verstandsverbijstering gehandeld. Daar begint het, getuige de opiniepeilingen, ook zelf langzamerhand achter te komen. De LPF, product én veroorzaker van een half jaar politieke rommel, ziet haar kiezers alle kanten opvliegen, maar voornamelijk naar twee. Enerzijds naar serieuze partijen, waar zij ook voor een deel vandaan kwamen, en anderzijds naar huis, waar zij voor een deel óók vandaan kwamen: het kamp der duurzame niet-stemmers.

Als de meesten van de laatste groep in het vervolg weer thuis blijven, is dat helemaal niet zo erg. Zij hebben alle andere Nederlandse burgers een hoop gedoe bezorgd. Die meerderheid heeft recht op goed bestuur, ook als dat ten koste gaat van een megafoon voor een bepaalde minderheid. Het zijn voor een groot deel de slecht opgevoede kankeraars van kroeg en borreltafel, voor wie Den haag alleen maar een zootje is en Pim ‘het eindelijk eens gezegd heeft’: kortom de klonen van ex-Lagerhuis-ster Henk Bres.
Waar de eerste groep LPF-kiezers – degenen die in de regel wel stemmen en nu uit teleurstelling naar de LPF zijn uitgeweken – wel aandacht waard is, bleek de tweede groep de afgelopen maanden geen aanwinst voor de politiek. Neem hun reële problemen serieus, maar niet hun irreële gezeur. Daarom liever in januari een lagere opkomst en een goede regering dan een hogere en een slechte. Dat vinden sommige ongetwijfeld arrogant. Maar misschien is arrogantie gewoon een vorm van intelligentie.

[Thomas von der Dunk in Vrij Nederland, 26 oktober 2002]


Polter, 2:08 p.m. | permalink |Bijlage

Voor een aan medewerkers te geven cursus oud schrift ben ik continu op zoek naar nieuw lesmateriaal. De archieven van instanties die verzoekschriften (requesten) binnenkregen zijn de aangewezen plaatsen om door een grote verscheidenheid aan handschriften te spitten - en er valt veel moois te vinden. Zo zitten er in het archief van de Staten-Generaal meer dan tweehonderd dozen met requesten, lopende van 1600 tot 1795. Deze verzoekschriften, die uit de hele republiek naar Den Haag werden gestuurd, handelen over allerlei zaken. Meteen in de allereerste doos vond ik een tekst met dit als bijlage:

Bijlage bij een request om octrooiverlening uit 1601

Aen mijne vermogende heeren de Staten Generael van de Vereenigde Nederlanden

Gheeft oitmoedelijck te kennen Andries Scholtes, woonende alhier in Den Hage, hoe dat hij suppliant soo vele verpractiseert heeft, dat hij gevonden heeft een nyeuwe ende te voiren ongebruyckte conste, om loopen van pistoletten, roers, mosquetten ende oick groff geschuth te maecken uuyt een massyff geheel ende wel gesmeet ijser, 't welck hij met boren, drayen ofte drielen sonder heet te maecken is hol maeckende, sijnde veel lichter van ijser ende nochtans vele beter, stercker ende versekerder dan de gene die opte oude maniere worden gesmeet, gelijck hij bij 't opmaecken van eenige pistoletten alrede heeft bethoont. Ende het groff geschuth soude sonder comparancie vele beter ende lichter sijn dan het metalen geschuth ende gotelingen, waeraen also dese landen ten hoochsten is gelegen ten opsien van de groote menichte van geschuth die aldaar bijsondere totte scheepvaert van noode is. Ende dat voir dese landen ondienstich soude sijn dat dese conste lichtelick soude worden gedivulgeert, dat oick geen redene soude sijn dat hij suppliant met sonderlinge groote moeyten, arbeyt ende hooftbrekinge sulx te wege gebracht hebbende, van de vruchten van dien bij anderen soude bij namaeckinge worden gefraudeert, bijsonder alsoo hij suppliant het groote werck sonder groote assistencie van penningen nyet en soude connen effectueren, die hij op 't octroy van uwe Moghende Edele verhoopt te vercrijgen. Soo versoect hij suppliant seer oitmoedelijck dat Uwe Edele gelieve hem te verleenen op ene brieven van octroye daerbij hem met sijne sonen ende den genen die hem totte voorschreven costen sal assisteren, ende nyemant anders toegelaten sij 't voorschreven werck te maecken off te doen maecken, ende daerbij allen anderen van wat conditie hij sij verboden werde 't voirschreven werck in dese Vereenichde Nederlanden na te maecken, off eenich diergelijck buyten dese landen gemaeckt, in de selve landen te brengen off te vercoopen, op te verbeurte van alle 't selve werck dat in dese landen gevonden sal worden, gemaeckt, gebracht off vercoft te sijn bij den suppliant nyet gemaect ende met sijn merck nyet gemerct sijnde, ende daerenboven op elcke mosquette, roer ofte pistolet ende mindre stuck werckx te verbeuren een peyne van vijffentwintich gulden, ende van meerder werck op elck stuck een somme van drye hondert gulden, alles te appliceren een derdendeel ten profite van de armen, een derdendeel voir den officier die d'executie doet ende een derdendeel voir den aenbrenger, off op alsulken andere peynen als Uwe Edele gelieven sal te ordonneren. 't Welck doende etcetera.

[NA 1.01.04, inv.nr. 7474: Lias Requesten, 1600-1601]


Polter, 11:40 a.m. | permalink |

29.10.02 


LOL

[Gejat bij Staalin]


Polter, 7:51 p.m. | permalink |Het moet niet veel gekker meer worden...(2)


krantenbericht
bron:nu.nl

Het moet niet veel gekker meer worden... Eigenlijk loopt het de spuigaten al uit, vind ik. Dat zinloze geweld in Venlo en gisteren op televiesie iets dergelijks, waarbij zelfs bejaarden door een jochie van 14 in elkaar worden gemept omdat het snotaapje 'die man' uit zijn buurt wilde hebben......
We hebben het met z'n allen zo ver laten komen. We maken er echt een zooitje van.....


Dil, 4:06 p.m. | permalink |Het moet niet veel gekker meer worden...

överblijven"


De school is allang geen leerinstituut meer. Naast het leren en het bijbrengen van kennis en vaardigheden (vooral die vaardigheden zijn tegenwoordig in de mode), kent de school een zekere opvoedende taak. Niks mis mee. Maar de laatste jaren verandert de school steeds meer in een opvoedinstituut en opvanghuis. Ouders hebben steeds minder tijd voor hun kinderen. Ze werken beiden (aan hun carriere) en besteden de opvoeding in steeds grotere mate uit. Het begint met de crèche en vindt zijn vervolg op school. Mijn school krijgt zelfs een half miljoen subsidie om na-schoolse opvang te regelen. Kinderen moeten vooral niet te vroeg thuis komen, want dan is er niemand om ze op te vangen. Er wordt zelfs al gesproken van "Brinta-scholen": scholen waar de leerlingen een fatsoenlijk ontbijt kunnen krijgen omdat ze daar thuis niet meer aan toe komen. En dan nu weer de warme-maaltijd-verstrekking tussen de middag. Alles onder toezicht en begeleiding van de docenten natuurlijk, want pa en ma hebben daar geen tijd voor. En om daar mensen voor in te huren is geen geld.
Dit verschijnsel begint me steeds meer te irriteren. In de eerste plaats ben ik opgeleid en aangenomen als docent en niet als kinderoppasser. En in de tweede plaats vraag ik me dan af: "Wiens kinderen zijn het eigenlijk? Hoe haal je het in je hoofd om kinderen op de wereld te schoppen en ze vervolgens elders onder te brengen omdat je er eigenlijk de tijd niet voor hebt?" Wim de Bie voorziet zelfs "overnachtingsscholen". Het moet niet veel gekker meer worden.....


Dil, 3:25 p.m. | permalink |Peace, freedom, and war

Bush deed maar weer eens een mooie uitspraak:
"If the United Nations does not have the will or the courage to disarm Saddam Hussein, and if Saddam Hussein will not disarm for the sake of peace, for the sake of freedom, the United States will lead a coalition and disarm Saddam Hussein."
Daarbij moest ik denken aan de woorden van zijn voorganger Kennedy toen deze op 22 oktober 1962 tot zijn volk sprak. In zijn toespraak informeerde Kennedy zijn volk over de gebeurtenissen op Cuba en bereidde hij hen voor op een eventuele escalatie. Ook deed hij een beroep op zowel Khrushchev als op het volk van Cuba om de installatie van nucleaire wapens op Cuba te stoppen. De situatie waarin Kennedy zich bevond en waarin Bush zich nu bevindt is dus enigszins vergelijkbaar. Zij het dan dat Kennedy met een machtige tegenstander te maken had die de andere helft van de wereld beheerste. Tot Bush is het nog niet doorgedrongen dat de wereld niet langer in twee kampen ingedeeld kan worden. Bush ontbreekt niet alleen dit politische inzicht, zijn woordkeus verraadt bovendien ten wedermale waar het hem om te doen is. Hieronder de woorden waarmee Kennedy zijn rede beeindigde:
Our goal is not the victory of might, but the vindication of right -- not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom, here in this hemisphere, and, we hope, around the world. God willing, that goal will be achieved.
In zijn slotwoord wordt de tijdgeest van Kennedy duidelijk. Als er dan toch compromissen gesloten moeten worden dan mag je misschien eventueel overwegen vrijheid te offeren voor vrede. Bush noemt het al geen compromis meer. Bush gaat de vrede voor de vrijheid offeren en knippert niet eens met de ogen.


couw, 1:44 p.m. | permalink |Thought

    M. K. Gandhi, on being asked about western civilization:

    "It would be a good idea.”


Polter, 1:26 p.m. | permalink |

28.10.02 


Astronomie is óók om te lachen

Dark matterNot dark matter


Polter, 3:59 p.m. | permalink |Driepinter waardig

Driepinter zou Driepinter niet zijn als er geen aandacht zou worden besteed aan deze site. Een vermelding, Driepinter waardig.


Dil, 10:31 a.m. | permalink |

27.10.02 


De taal van Bush

de taal van BushDil, 10:01 a.m. | permalink |

26.10.02 


Ierland 3

The Three Sisters, Dingle

The Three Sisters (hier in het midden er boven uitstekend) is een plek aan de noordwest kant van het schiereiland Dingle die in het hoogseizoen veel toeristen trekt. En dat is niet zo verwonderlijk gezien de schoonheid van deze kliffen. Weinigen nemen echter de moeite om de auto even langs de kant te laten staan en te voet Clopher Head te beklimmen. Van daar heb je werkelijk de mooiste uitzichten op deze drie dames.


Dil, 5:28 p.m. | permalink |Rare Grapjassen

Illustration of three platypuses on a river bank with three Grey-headed flying foxes (fruit bats) hanging from the tree above them. Artist and engraver unknown.

Rare grapjassen vind ik dat, vogelbekdieren (Ornithorhyncus Anatinus of Ornithorhyncus Paradoxus). Het rechter exemplaar op deze afbeelding lijkt overigens wel bijzonder veel plezier te hebben.

[Hier het complete genoom]


Polter, 11:50 a.m. | permalink |

25.10.02 


Persvrijheid wereldwijd

Maar al te vaak moet je tegenwoordig als wakkere, oplettende burger de media erop betrappen gekleurde nieuwsberichten te brengen. Nu bijvoorbeeld ook weer, nu Tjetjeense rebellen een theater met een paar honderd mensen in Moskwa hebben bezet. Er doen pardoes allerlei verhalen de ronde in de "serieuze media" dat het hier om Al Quaida strijders gaat, met directe verbindingen naar Bin Laden himself, die graag kinderen eten en bejaarden verkrachten. Hetzelfde was het geval bij de snipers van Washington.
De journalistische vrijheid, en daarmee de politieke invloedname op en dus ook de betrouwbaarheid van berichtgeving, is nu onafhankelijk ingeschat. Het mag ons geruststellen dat in deze press freedom index Nederland bovenaan prijkt. Andere "vrije" landen komen echter een stuk minder goed uit de verf. Zo bereiken de VS slechts positie 17, onder Slovenie en Costa Rica. Het Verenigd Koninkrijk doet het nog slechter en moet de 21 plaats delen met Benin en Urugay. Italie is -- wie had dat gedacht -- van alle EU landen de laagst geklasseerde en prijkt op een beschamende 40e plaats. In de Arabische en Afrikaanse landen blijkt persvrijheid nog steeds een zeldzaam goed.

voor enigszins objectieve up-to-date engelstalige berichtgeving over de gijzeling in Moskwa zij naar The Moscow Times verwezen.


couw, 12:48 p.m. | permalink |Doppen

Doppen op de Posbank

Resultaat van een middagje wandelen over de Posbank.Dil, 1:22 a.m. | permalink |

24.10.02 
Polter, 9:53 p.m. | permalink |Ierland 2

Slea Head, Dingle, Ireland
Slea Head, op het schiereiland Dingle, Ierland

Een prachtig ruig stukje kust aan de zuidwestpunt van het schiereiland Dingle. We hadden stralend weer, maar het kan hier echt vreselijk spoken. Voor de kust liggen honderden scheepswrakken die het niet haalden. Op de weg, die vlak langs de kliffen (tot zo'n 150 meter hoog) loopt, krijg je dan ook regelmatig een flinke douche.


Dil, 11:56 a.m. | permalink |

23.10.02 


Eindelijk

Thinker on rock van Barry Flanagan, 1997

Utrecht kiest voor haas op Neude

Thinker on Rock, een beeld van de Britse kunstenaar Barry Flanagan, siert vanaf komende zomer het Utrechtse binnenstadsplein de Neude. Dat heeft een meerderheid van de ruim 4000 deelnemers aan een stadspeiling in de Domstad bepaald.
De Thinker is een haas op een rotsblok, die - net als de Denker van Rodin - met zijn elleboog op zijn knie en met zijn poot onder de kin voor zich uit staart. De gemeente Utrecht kocht het bronzen beeld in 1998 voor zes ton.
Een storm van protest was toen het gevolg. Het beeld, inclusief sokkel bijna zes meter hoog, zou veel te groot zijn voor het plein. Ook zou de procedure die aan de aankoop voorafging, ondemocratisch zijn geweest.
Het gemeentebestuur besloot vervolgens de bevolking te laten kiezen uit drie werken. De haas kreeg daarmee concurrentie van Judith, een abstracte sculptuur van een vrouw van de Duitse kunstenaar Markus Lpertz en een naamloze balkensculptuur van de Amerikaan Joel Shapiro.
De haas kreeg 83 procent van de stemmen, de balkensculptuur 12 en Judith 5 procent. Kunstenaar Flanagan heeft vijf exemplaren gemaakt van Thinker on Rock. Een staat er in de National Gallery in Washington en een in een winkelcentrum in New York. [bron:
Cultuurnet]

Vanaf het eerste moment dat ik 'm zag, in het Centraal Museum, in 1998 of 1999, vond ik 'm helemaal geweldig: Rodin revisited. Stel je voor, zo'n beeld op het Neude, midden in de stad.
Nu, vier jaar en veel vijven en zessen later, is-t-ie eindelijk geplaatst. En ik vind 'm helemaal te gek. Staatsie woar!

Update
Iemand heeft 'm wat te eten gegeven... :-)Polter, 9:20 p.m. | permalink |Gezien


Polter, 7:39 p.m. | permalink |Spuugzat

Toen Pim ten tonele verscheen werd de politiek weer interessant. Toen Pim verdwenen was werd de politiek een cabaret. Ik heb me kostelijk vermaakt. Maar het zooitje dat nu bezig is maakt dat ik de politiek weer spuugzat begin te worden.


Dil, 6:11 p.m. | permalink |Dienstweigeraars klagen Israelische staat aan
Tomorrow the [Israeli] High Court of Justice will discuss the petition of eight men who refused to report for reserve duty, who want a ruling that their refusal is legal, because since the Al Aqsa Intifada, the occupation and IDF [Israel Defense Forces] activities in the territories are what is illegal.
Na de ietwat banale avonturen van polter in de rechtzaal, een bericht over een fundamentelere zaak. Mag je dienst weigeren met het argument dat de bezetting van gebieden waaraan je als dienstplichtige dient deel te nemen illegaal is?


couw, 6:03 p.m. | permalink |Verkiezingswaarschuwing

Onder het motto: je kan niet vroeg genoeg waarschuwen

[Via]


Polter, 2:16 a.m. | permalink |2 - 0

voorkantvoorkant

[Via]


Polter, 1:43 a.m. | permalink |

22.10.02 


En in aansluiting daarop

Washington Post 23 October 1962

Ook de Washington Post neemt deel aan een electronisch archief waar onder andere kranten die werden uitgegeven tijdens de spannende week van 22 tot 28 oktober 1962, nu 40 jaar geleden, ingekeken kunnen worden.


couw, 5:29 p.m. | permalink |The truth, the whole truth, and nothing but the truth...
For Bush, Facts Are Malleable
Presidential Tradition Of Embroidering Key Assertions Continues As Bush leads the nation toward a confrontation with Iraq and his party into battle in midterm elections, his rhetoric has taken some flights of fancy in recent weeks. Statements on subjects ranging from the economy to Iraq suggest that a president who won election underscoring Al Gore's knack for distortions and exaggerations has been guilty of a few himself.


couw, 5:16 p.m. | permalink |In Aansluiting Daarop

Voor hen die geen Duitsch lezen, maar wel van die ouwe zakken zijn als Couw en ik: de John F. Kennedy Library and Museum en de Lyndon B. Johnson Library and Museum hebben ook het een en ander, in het Engelsch wel te verstaan.

[allemaal gevonden via het NARA]


Polter, 11:41 a.m. | permalink |Koude oorlog

Vroeger, toen de koude oorlog nog in volle hevigheid woedde en de Nederlandse televisie het met twee zenders moest doen, keken wij thuis vaak ook naar BRT en de -- toen al -- drie duitse zenders. Dat was vaak zeer leerzaam. Niet alleen kon je op zondag morgen bij de Sendung mit der Maus leren hoe lucifers werden gemaakt, ook kon je je zaterdag avond ergeren aan nòg meer voetbal. En met nieuwjaarsdag waren het de skispringers in Garmisch-Partenkirchen die in het kader van het Vierschansentoernier ons tot weddenschappen verleidden. Onderwijl leerde je zo wel duits en het een en ander over de veelbewogen duitse geschiedenis. Het gedeelde Duitsland stond er toen immers middenin, in de geschiedenis. De jeugd van tegenwoordig geeft er niet meer zoveel om. Om lucifers, non-contact sports, de duitse taal en geschiedenis. Voor ons ouwe lullen biedt de Duitsche televisie echter ook vandaag de dag nog het nodige aan breinvoer. Vanavond om 20:15 bijvoorbeeld. Dan zendt het ZDF een anderhalf uur durende documentaire over de Cuba crisis die nu 40 jaar geleden (van 14 tot 28 oktober) het nieuws beheerste en de wereld aan de rand van de derde wereldoorlog bracht. En met spreekwoordelijke Duitsche Grundlichkeit heeft het ZDF een werkelijke grootse internet pagina voorbereid waar men alles en nog veel meer nog eens na kan lezen.couw, 10:43 a.m. | permalink |

21.10.02 


Oppepper

Had Couw het laatst over ene Art Pepper (dit is trouwens de mijne, Couw...), mijn op"pepper" van deze week is dit geweldige schijfje!


Dil, 4:27 p.m. | permalink |Warm en Koud

Naar aanleiding van een reactie van Couw op het schilderij uit "Vervanging (8)", kom ik nog graag even terug op dat kunstwerk.
Het is een Maria met Kind, geschilderd op een houten paneel en is te zien in het Koninklijk Museum voor Schoone Kunsten in Antwerpen.
Maria met de pasgeboren Jezus op haar schoot is geschilderd door Jean Fouquet rond 1450. Fouquet werd tussen 1415 en 1425 in Tours geboren en stierf tussen 1477 en 1481, waarschijnlijk ook in Tours. In de Europese schilderkunst van de 15e eeuw is Jean Fouquet de enige niet-Italiaanse schilder die de principes van de renaissance bewust overnam. Het schilderij van de Maria heeft een prachtige plasticiteit. Ongewoon zijn de kleuren van de geheel blauwe en rode engelen op de achtergrond. Het schilderij is één groot warm-koudcontrast. Rood is de kleur van Christus, blauw die van God. Behalve rood en blauw is verder alleen huidskleur gebruikt.

Fouquet, detail

Op de achtergrond zien we in de troon een paar ornamenten met telkens zestien parels. Zestien is het symbool van volmaaktheid. In veel talen is er in de getallenreeks een soort breuk te herkennen na het getal zestien (in het Frans, Italiaans en Spaans bijvoorbeeld). In India kent men zestien schoonheidstekenen van de vrouw. De Rozenkruizers zien in de samenhang met de natuur met haar vier elementen een diepere betekenis en gebruiken het getal zestien als getal van de volmaaktheid. Er bestaan vier maal vier filosofische elementen der Rozenkruizers.
Dil, 2:12 p.m. | permalink |

Polter, 12:36 p.m. | permalink |

19.10.02 


Persoonlijkheidscultus

Bij de BBC vraagt men zich af wie de Greatest Briton is. Leuk als who-is-who en kriskrasreisje door het nationale verleden, maar ik houd niet zo van persoonlijkheidscultussen - vooral niet al als het eigenlijk alleen maar om de familienaam draait...Polter, 10:46 p.m. | permalink |

18.10.02 


Voorproefje, einde vervanging.

Vanmiddag ben ik terug gekomen uit Ierland. Een heerlijk weekje heb ik doorgebracht met regelmatige bezoekjes aan de pubs. Wonder boven wonder heb ik stralend weer gehad. Slechts één enkele dag zwaar bewolkt, maar geen spat regen. Door de frisse temperatuur wel mooie nevelige sferen, vooral 's morgens vroeg. Bij wijze van voorproefje hier alvast een foto van Lough Derg gisterenochtend rond een uur of tien.

Lough DergDil, 9:24 p.m. | permalink |Vervanging (8)

Madonna met kind, omgeven door engelen, door Jean Fouquet, ca. 1450.

Nummer 8
Madonna met kind, omgeven door engelen, door Jean Fouquet, ca. 1450.

Een waanzinnig schilderij, zijn tijd minstens 100 jaar vooruit - als het geen 500 jaar is.
[...dat vetertje...]


Polter, 8:02 p.m. | permalink |Insolent Pouting Rictus

Een prachtig plaatje (gemaakt door Roel Rozenburg), nu ook in groter formaat gevonden:

Harry pruilt, want de koek is op


Polter, 2:24 p.m. | permalink |O ja, nog iets

couw, 12:28 p.m. | permalink |Functioneringsgesprek

Koningin Beatrix is naar verluidt op de dag van de bijzetting van prins Claus naar Italië vertrokken.
En een heel land maar raadselen waarom Balkenende het ontslag per bief aanbiedt. Al had JP bij Trix op bezoek willen gaan, dan was die helemaal niet thuis geweest. Trix is in Italië, uitrusten van die vermoeiende uitvaart. Geachte mevrouw de koningin, Uw land staat in lichterlaaie! De politieke situatie is al weken uiterst instabiel. Uw land is al één jaar lang niet naar behoren bestuurd.
Dus JP heeft de ontslagbrief naar Italië gestuurd. En die brief is natuurlijk nu pas aangekomen. Opbellen of faxen wilde JP niet, dat staat zo onpersoonlijk. Bovendien had Trix het toch al zo moeilijk en stel je voor ze begint aan de foon te huilen, wat doe je dan? In paniek raken, moet JP gevreesd hebben. Hoe het ook zij, nu Trix de brief heeft ontvangen mag JP toch maandag pas op bezoek komen. Zo belangrijk is het allemaal ook niet. En in elk geval veel minder belangrijk dan ‘s koningins persoonlijk leed.
Waarom heeft JP dit niet meteen in de kamer gezegd? “Geachte voorzitter, dames, heren, het spijt mij dat het zo’n teringzooi is, maar de koningin heeft in al haar verdriet het ruime sop gekozen en dientengevolge is het persoonlijk indienen van het kabinetsontslag – ook gisteravond al – praktisch onmogelijk.” Er werd een spervuur aan vragen aan zijn schenen gelegd en meneer komt niet op het idee iets van de schuld aan de belachelijke situatie af te schuiven op die trut uit Noordeinde. Is er nu werkelijk niemand die zijn mond eens open wil doen? Is het niet hoog tijd dat mevrouw op haar taken in dienst van het Koninkrijk gewezen wordt?
Als het zo’n teringzootje is als nu in Nederland en de politiek gedreven wordt door persoonlijk belang en staatskundig onbenul, dan heeft de koningin in haar functie als moreel leider de plicht haar volk en diens democratische vertegenwoordiging erop te wijzen dat dit niet de bedoeling is. Dat mevrouw daar vanaf ziet kan ik – met moeite weliswaar – begrijpen. Maar dat zij er een schepje bovenop doet en het slechte voorbeeld geeft door ook zelf persoonlijk belang boven staatsbelang te plaatsen, dat gaat er bij mij niet in. Dan is het hoog tijd voor een functioneringsgesprek dunkt mij.


couw, 11:12 a.m. | permalink |Vervanging (7)

Di uit de serie Royal Blood van Erwin Olaf, 2001.

Nummer 7
Di (uit de serie Royal Blood), door Erwin Olaf, 2001.

Diana, prinses van het snelle leven, en waar dat allemaal toe leidt.


Polter, 9:08 a.m. | permalink |

17.10.02 


Vervanging (6)

Le chateau de Vaux-le-Vicomte, door Le Brun, Le Vau en Le Notre, 1656-1661.

Numéro 6
Le chateau de Vaux-le-Vicomte, par Louis le Vau, Charles le Brun et André le Notre, 1656-1661.

Paleis dat Nicolas Fouquet, minister van financiën van Louis XIV, voor zichzelf liet bouwen. Bij de feestelijke opening werd Louis XIV geconfronteerd met de ambitieuze lijfspreuk van Fouquet: "Quo non ascendet" (hoe hoog stijgt hij nog) en liet Fouquet daarop gevangen zetten. De ontwerpers van het kasteel, Louis le Vau (architectuur), Charles le Brun (binnenhuisarchitectuur) en André le Notre (tuinarchitectuur) werden vervolgens door Louis XIV ingehuurd om Versailles, een nieuw koninklijke paleis dat Vaux le Vicomte in alles moest overtreffen, te bouwen.
Fouquet overleed in de gevangenis; de heren artiesten overtroffen zichzelf niet.


Polter, 10:01 p.m. | permalink |De Optimist

Na de kickboksclub - H.J.A. Hofland

Op het ogenblik dat ik dit schrijf, heeft Nederland een kabinet; als u dit leest waarschijnlijk niet meer. Theoretisch kan er dan nog het één en ander worden geknutseld, maar het sop is de kool niet waard. Willen we het fatsoen in de Nederlandse politiek herstellen, dan moeten er nieuwe verkiezingen komen. Want dit kabinet is gebouwd op wind; het is zèlf ook wind. Het heeft zich historisch belachelijk gemaakt. Het tragische is, dat dit een paar maanden lang proefondervindelijk moest worden aangetoond, vóór iedereen het kon geloven.
Op wie en welk programma de kiezers van de LPF ook hebben gestemd, in ieder geval niet op dit gezelschap van onverdraagzame ambitieuzen, onbetrouwbare particulieren en opportunisten met een enkele gewone leugenaar ertussen. Niet op de dames en heren die dan weer in publiek handgemeen, dan weer in de verfoeide achterkamertjes al maanden, en nu met behulp van professionele krachten, hun miserabele ruzies proberen op te lossen. Gegeven de tegenstelling tussen de geweldige beloften van vernieuwing in de campagne en de praktijk van alle dag, is maar één conclusie mogelijk. Bijna een kwart van het electoraat blijkt het slachtoffer te zijn geworden van grootschalig bedrog. Dat dit geen bedrog met voorbedachten rade is, doet niet terzake. Te lang te veel beloven is óók een vorm van bedrog. Misschien is herhaalde contractbreuk een betere term.
Maar, zal men zeggen, ze zijn zich hun fouten bewust, ze doen nog altijd hun uiterste best om er iets beters van te maken. Wie weet. Het resultaat moet nog vertoond worden. Voor het bijleggen van ruzies waarbij een groot belang op het spel staat, is een termijn. Wordt die overschreden, dan weegt de schade die ruzies hebben toegebracht zwaarder dan het min of meer hoopvolle vooruitzicht op de nog hypothetische verzoening. Dat geldt voor het betrokken belang en voor de ruziemakers zelf. Die hebben namelijk hun vertrouwen verspeeld.
Zo ver is het met de kickboksvereniging van de LPF gekomen. Wie gelijk heeft, wie de brave en de boze geesten zijn, doet niet meer terzake. De partij als geheel heeft het contract met haar kiezers feitelijk, bij herhaling gebroken. Dit betekent dat de leden die door het succes van de LPF in de Tweede Kamer zijn gekomen, daar overwegend namens zichzelf zitten. En dus verder, dat de LPF-ministers geen op fatsoensnormen gebaseerde steun in het parlement meer hebben. In de ministerraad zijn ze geen gesprekspartners meer. Dat is de formele kant van de zaak.
De materiële kant is dat als nu verkiezingen zouden worden gehouden, de LPF daar gedecimeerd uit te voorschijn zou komen. Enquêtes laten een gestage afbrokkeling zien. Het meest recente onderzoek meldt de teruggang van 26 naar 3 zetels. De grote worsteling tussen professor dr. Eduard Bomhoff en grootondernemer Herman Heinsbroek is het dramatische einde van de voorstelling, de broedertwist waarin de hele familie ondergaat. Ongelofelijk. Uitslagen van onderzoeken naar de publieke opinie zijn geen staatsrechtelijk argument. Onder deze omstandigheden vormen ze het aanvullend, doorslaggevend bewijs.
Nieuwe verkiezingen dus, waarschijnlijk midden januari 2003. Die zullen dan worden gehouden op de puinhopen van de vernieuwing. Laten we voor een paar speculaties niet terugschrikken.
De pessimistische. Voor het grote aantal kiezers dat zich, op welke grond dan ook, door het bestel van paars buitengesloten voelde en zijn hoop op het wonder van Pim had gevestigd, kan dit een reden zijn om zich voorgoed niet meer met ‘de politiek' in te laten. Even heeft het erop geleken dat de performance van Fortuyn de gestage depolitisering had gestuit. Ik ben altijd van mening geweest dat dit een vergissing is, omdat revoluties en doorbraken in Nederland hoe dan ook op een mislukking uitlopen. Ik kan me voorstellen dat de manier waarop het deze keer is mislukt, bij degenen die de LPF en dit kabinet vertrouwd hebben, een bodemloze afkeer van ‘de politiek' heeft bezorgd. Dat zullen we dan in januari ervaren.
De optimistische. De gebeurtenissen van de afgelopen maanden zullen het effect hebben van een catharsis. Degenen die hoopten op wonderen in de politiek, zijn van deze naïviteit bevrijd. De kwakzalvers hebben hun overtuigingskracht verloren. De kiezers zullen weer in staat zijn, met het gebruik van hun hersens de politieke programma's te vergelijken. Ze zullen, met hun herwonnen mensenkennis, de politici beoordelen die de programma's zoveel mogelijk, binnen de grenzen van het in de democratie haalbare, moeten verwezenlijken. Binnen twee maanden zullen ook de gehavende partijen alles doen om hun schade te herstellen. De Partij van de Arbeid zal erin slagen zich te reorganiseren en een overtuigende politieke leider te vinden. Het CDA zal zich moeten beraden of deze minister-president, hoofdonderwijzer die in zijn klas geen orde kon houden, de gewenste aanvoerder is. Een maand reorganisatie en een maand campagne. Dat is heel veel binnen een zeer korte tijd. Maar het moet, willen we de toestanden van gisteren niet prolongeren.
De gebeurtenissen van 2002 lijken een breuk in de Nederlandse continuïteit, van de opkomst van Fortuyn, de moord, de woekeringen van politieke haat, de ontbinding van de LPF, tot de dag van vandaag. Weldadig zou het zijn, als hierna, door ervaringen wijzer geworden, de rationele traagheid die onze politiek in zijn beste tijden kenmerkt, weer de overhand kreeg.
Maar soms - dat is strikt particulier - denk ik dat dit hele land eerst naar de psychiater moet.
Vrome wens. Dat kan niet. Op grondslag van historische sensaties, de vroegere revoluties en doorbraken die ten onder zijn gegaan, wed ik voorlopig op het optimistische scenario.

[NRC]


Polter, 2:04 p.m. | permalink |O ja, nog iets

Het is niet gebruikelijk dat een premier het ontslag van zijn kabinet per brief aanbiedt. Maar Balkenende zei in een persconferentie dat hij het niet passend vond om, zo kort na de uitvaart van prins Claus, persoonlijk bij de koningin langs te gaan.
Kijk JP, zo'n uitvaart dat is een symboolbeladen traditie waarbij eenieder in de gelegenheid wordt gesteld voorgoed afscheid te nemen van de gestorven persoon. Die wordt niet meteen 5 minuten na zijn overlijden in de grond of oven gestopt omdat de nabestaanden behoefte hebben zich uiteen te zetten met het even gruwelijke als onafwendbare feit. En dat kost tijd. Maar aan alles komt een eind, zo ook aan het korte leven na de dood waar iedereen herinneringen ophaalt en anecdotes over de overleden persoon vertelt. En de uitvaart is het feitelijke einde van deze uiteenzetting. Dan is het echt voorbij, finito. Dan breekt een nieuwe, vaak zeker ook moeilijke fase aan waarin de nabestaanden aan het verlies van hun dierbare moeten wennen en moeten leren hun leven zonder hem of haar voort te zetten. De gedachte aan dood moet weer plaats maken voor een gedachte aan het eigen leven. Want dat gaat gewoon door. Wat je dan zeker niet moet doen is de hele tijd weer over de dode beginnen. Dat leidt af, schopt het proces in de war. Na een uitvaart is er geen plaats meer voor pieteit, piëteit is voor de doden. Na een uitvaart is er alleen nog plaats voor respect, want respect is voor de levenden. En het toont weinig respect voor de sterkte van 's lands sterkste vrouw haar nu nog immer te verschonen.
Gedraag je eindelijk eens als een grote jongen JP en neem je verantwoordelijkheid.


couw, 12:30 p.m. | permalink |Had ze maar een vak moeten leren

Ja sorry hoor, maar het is me al te gortig. Dat Balkenende zijn positie eigenlijk niet gewassen is moge inmiddels duidelijk zijn. In plaats van als ferme leider in te grijpen en orde op zaken te stellen, heeft JP het op de softie-toer geprobeerd. Alsof hij dacht: "Het is vanzelf gekomen, dan gaat het ook weer vanzelf weg." Nou meneer Balkenende, niet als je premier bent. Dan ga je niet de kat uit de boom zitten kijken, dan behoor je namelijk de touwtjes in handen te houden en te h a n d e l e n. Dan zorg je ervoor dat de dingen niet ontsporen. En als de boel dan, ondanks alle inspanningen, toch nog uit de hand mocht lopen, dan ga je niet mooi weer lopen spelen, net doen of er niks aan de hand is en vergaderingen organiseren waarvan je van te voren weet dat ze in een banaal moddergevecht zullen eindigen. Dan hak je knopen door. Dan staat het land voorop. Let wel: het land en niet haar koningin.
En als U er dan zoveel aan gelegen is dat het koningshuis verschoond blijft van al die politieke banaliteiten, waarom heeft U dan niet eerder aan de noodrem getrokken? Wat was er in al die weken daarvoor dan toch aan de hand? Had U de avond tevoor te veel gezopen en kon het U allemaal niks meer schelen omdat U toch al hoofdpijn had? Was mevrouw Balkenende ongesteld en kon deze niet met deze schok geconfronteerd worden? Mocht U er thuis niet meer overheen als het zou mislukken met dit kabinet? Was het konijntje van het buurmeisje ziek en was U daar door gepreoccupeerd? Of was het omdat die lieve koningin U zo fijn een hart onder de riem had gestoken, die derde dinsdag in September?
Met die koningin, dat is heel simpel. Ik zal het U uitleggen. De koningin vervult een Staatsfunctie. Dat is een baan. Niet zomaar een baan, nee, dat is een baan voor het leven. Je kunt niet zomaar ontslagen worden en moet toch erg opletten wat je zegt. Het is dus een baan vol paradoxen, een heel moeilijke baan. Maar dat weet Mevrouw de koningin zelf ook, en wel al van kindsbeen af. Als kleine meid al moest ze leren dat ze niet zo was als alle andere meisjes van haar leeftijd. Dat voor haar iets groters in het verschiet lag. Toen al wist zij dat ze ooit die ontzettend zware verantwoordelijke baan van koningin zou erven. En wij als volk hebben het ons een lieve duit laten kosten om die kleine meid op dat alles voor te bereiden. Ze heeft geleerd dat ze altijd netjes moet zijn, de vork links en het mes rechts, ook bij macaroni. Ze heeft geleerd dat je eigenlijk geen mening mag hebben en dat je dat er bij je man ook in moet slaan. Ze heeft geleerd netjes te praten, zonder accent en dat in heel veel talen. En ze heeft geleerd haar emoties te onderdrukken. En dat alles in dienst van het Koninkrijk, in dienst van de Staat, in dienst van de Democratie, van ons, het volk dus.
En als U dan meent uit p i ë t e i t voor deze zelfde koningin het staatsbelang maar even met voeten onder de tafel te moeten vegen. Als U dan meent dat de g e v o e l e n s van deze koningin belangrijker zijn dan het feitelijke bestuur van dit land, dan heeft U het mis. Heel erg mis, en niet zo'n beetje ook. Deze vrouw heeft ervoor gekozen, voor deze baan. Dat het een moeilijk baan zou zijn wist zij al van kindsbeen af. Wij hebben haar en haar familie al die jaren (ook financieel) ondersteund opdat zij haar taak gewassen zou zijn, opdat zij ook moeilijke tijden kan trotseren. En bij eerste de beste gelegenheid wordt mevrouw verschoond.
Een travestie is het, een grof schandaal. Als het haar niet bevalt zo, dan had ze maar een vak moeten leren. Agente, cassière, kapster, schoonheidsspecialiste of uitvaartmedewerkster. En dat geldt ook voor U. Als het U niet bevalt in die harde wereld van de politiek waar U al die moeilijke, zwaarwegende en emotioneel drukkende beslissingen eigenlijk niet aankunt, dan had U maar een vak moeten leren. Iets softs, zonder al te veel verantwoording en met genoeg mogelijkheden de werkelijkheid te kunnen ontvluchten. Als Guust Flater ergens op een kantoor bijvoorbeeld.


couw, 12:01 p.m. | permalink |Gedachte

Ik ben benieuwd wanneer de mensen de boeken van Pim Fortuyn voor een euro per stuk de deur uit gaan doen, zoals ze eerder alle Marxistisch-Leninistische en populair-sociologische en psychologische werken verkochten.
In de vrees dat dat eerder koninginnedag 2004 dan die van 2003 zal zijn...Polter, 1:21 a.m. | permalink |

16.10.02 


Poolse Landdag

Vandaag werd in de media te pas en te onpas de uitdrukking "Poolse landdag" gebezigd. Dat er een drukte van belang of een plek waar iedereen door elkaar praat ("kippenhok" zou ik zeggen) mee bedoeld wordt was me wel duidelijk. Maar de etymologie van de term was me dat niet.
En wat doe je dan: je gooit een hengeltje uit via de chat en de mail en waarempel: er komt een antwoord:

[...] de Poolse Landdag [is] hetzelfde als de inmiddels uit het spraakgebruik geraakte uitdrukking "het lijkt hier wel een jodenkerk" (aangezien in 'n synagoge veel religieuzen hardop door elkaar heen fragmenten uit de Thora opdreunen). [...] De term Poolse Landdag is ontstaan omdat Polen het enige land ter wereld was waar door het parlement een koning werd gekozen en dat kon werkelijk iedereen zijn, dat hoefde niet iemand uit Polen te zijn. In de Poolse historie zijn dan ook regelmatig koningen gekozen van buiten Polen, zo was er ooit een Litouwer en een Zweed koning van Polen. Het gekrakeel dat dit veroorzaakte (en vanwege de verschillende talen ook opleverde) leidde tot de beeldende zinsnede "Poolse Landdag".

Zo, ook weer opgelost.

[met dank aan Lx en GJ]


Polter, 11:30 p.m. | permalink |

Polter, 7:21 p.m. | permalink |Zandbak

Harry Potter en kornuiten hebben fijn spelletjes gespeeld in de zandbak van de Nederlandse politiek. En Harry was de baas, de grote broer, de oudste en de wijste. Althans, dat wilde men ons doen geloven. Toen het puntje bij paaltje kwam en de kinders onderling ruzie begonnen te maken (of veel meer daar niet mee op wilden houden), koos de grote broer er niet voor een paar klappen uit te delen en een paar van de 'vriendjes' de zandbak uit te zetten. Nee, hij v o e l d e zich niet mans genoeg. Hij had de steun nodig van de andere grote broers, die in de speeltuin lamlendig op de schommels hingen en de gebeurtenissen in de zandbak met enige ergernis gadesloegen. Die mochten het vuile werk opknappen en de zandbak opdoeken. Harry hoopt er nu zonder kleerscheuren vanaf te kunnen komen.
En het was niet het juiste moment vond Harry. Dat is het nooit als je maar lang genoeg blijft wachten, Harry. Wie te lang wacht moet leren dat een regenbui het zand nat maakt en met modder is het leuk kliederen maar slecht kastelen bouwen. En met al te velen in een te kleine zandbak knoeien leidt altijd tot janken. Dat weet zelfs een kind. Hoewel?


couw, 6:42 p.m. | permalink |Woensdag Gehaktdag

Herman vertrekt

'De politiek is opgelaaid op een zeer fout moment'

Slechts 'piëteit' in verband met de begrafenis van prins Claus weerhield CDA en VVD ervan, nog gisteravond het definitieve einde van de coalitie van CDA, LPF en VVD aan te kondigen. Wat sinds gisteren gebeurde.

Slechts een ministerraad over het Europees beleid was de bedoeling, verzekerden intimi van premier Balkenende gisteravond laat. Vergaderen, zo kort na de begrafenis van prins Claus was natuurlijk een risico, maar het kabinetstandpunt over de uitbreiding van de Europese Unie mocht de Tweede Kamer niet langer worden onthouden.
De ingelaste ministerraad van 15 oktober bracht echter het einde van het kabinet- Balkenende - 'Europa' kwam in de Trêveszaal met geen woord meer aan de orde. Slechts 'piëteit' in verband met de begrafenis van prins Claus weerhield CDA en VVD ervan, nog gisteravond het definitieve einde van de coalitie van CDA, LPF en VVD aan te kondigen.

16.20 uur, dinsdagmiddag. ,,Er zijn nieuwe ontwikkelingen'', zegt een gejaagde Mat Herben en haast zich van het Kamergebouw naar het ministerie van Verkeer en waterstaat, waar de bewindslieden van de LPF bijeen zijn. Herben, LPF-onderhandelaar bij de totstandkoming van het kabinet Balkenende en de enige die in de LPF-fractie nog eenheid teweeg kan brengen, heeft zojuist op de gangen van het Kamergebouw journalisten verteld, dat híj morgen Harry Wijnschenk opvolgt als LPF-fractievoorzitter en politiek leider.
De 'nieuwe ontwikkelingen' waarop Herben doelt, blijken een verdere escalatie van het conflict in de ploeg LPF-bewindslieden. Vice-premier Bomhoff en minister Heinsbroek spreken daar helemaal niet meer met elkaar - alleen elk afzonderlijk met de Rotterdamse hoogleraar Van Schendelen, die eerder de Fortuyn-aanhangers in Rotterdam met CDA en VVD in één College tezamen bracht, en nu zijn krachten op de LPF in Den Haag beproeft.
Met uitzondering van staatssecretaris Van Leeuwen, die de vergadering voortijdig verlaat, komen alle LPF-bewindslieden tot de conclusie dat de kemphanen Bomhoff en Heinsbroek beiden het kabinet moeten verlaten. Dezen blijken echter geen van beiden bereid hun zetel op te geven.

17.50 uur. De VVD-bewindslieden komen uit hun beraad op het ministerie van Binnenlandse zaken, waar VVD-vice-premier Remkes gastheer was. Nee, over Europa zal de ministerraad straks niet meer gaan, weet minister Korthals. Wel over de crisis bij de LPF, die deze dag definitief tot de crisis van het kabinet wordt. ,,Wij maken ons grote zorgen'', verzekeren Hoogervorst en Remkes in koor.

18.40 uur. ,,Het gaat om de geloofwaardigheid van de politiek'', zegt premier Balkenende, aankomend bij de Trêveszaal, waar de ministerraad vergadert. Ook de premier blijkt dus op de hoogte van de plotselinge agenda-wijziging. Het spreekgestoelte in perscentrum Nieuwspoort, waar de premier later op de avond had willen uiteenzetten dat het kabinet zijn mannetje in Europa staat, zal ongebruikt blijven.
Balkenende onthult vrijdag de LPF-ministers de wacht te hebben aangezegd: vandaag moest hun conflict zijn opgelost. Bij hun aankomst blijkt eens te meer, dat dit niet is gelukt. Eerst Nawijn en De Boer (,,wij gaan naar de minister-president''), die Balkenende nog voor de raad op de hoogte willen stellen van hun inzicht dat Bomhoff en Heinsbroek allebei uit het kabinet moeten vertrekken. En daarna, afzonderlijk, Heinsbroek en Bomhoff, die verzekeren dat ze nog in functie zijn.

21.28 uur. VVD-vice-premier Remkes komt naar buiten: ,,uit piëteit'' gaat het pas morgen verder, meldt hij. Net als de andere ministers beroept hij zich op de binnen gemaakte afspraak, vanavond niets meer te zeggen. Ook Heinsbroek wil niets zeggen: ,,eindelijk hebben we eens goed afgesproken dat we geen commentaar leveren'', zegt hij. En heeft minister Donner wellicht zin om volgende week weer als informateur op te treden, nu voor Balkenende II? ,,Nee, dank U''.

22.28 uur. Van de ministers is alleen Bomhoff nagebleven - ,,om na te denken'', heet het. Dan geeft hij een op het eerste gezicht niet zeer relevante verklaring af: Bomhoff verwacht dat de LPF-fractie hem morgen nogmaals zal verzoeken, de wachtlijsten in de gezondheidszorg weg te werken. ,,De politiek is opgelaaid op een zeer fout moment. We moeten aan het werk''.

23.15 uur. Als laatste verlaat premier Balkenende de Trêveszaal. ,,Daadkracht is het kriterium, waaraan alles moet voldoen'', zegt hij. Maar niet langer heeft deze slogan van de premier betrekking op veiligheid, zorg, of normen en waarden. Het gaat nu om ,,de positie van het kabinet'', die door de ontwikkelingen van de LPF is ondergraven.

Woensdagmorgen begint het naspel met bezoeken van fractieleiders Verhagen (CDA) en Zalm (VVD) aan de premier. Beiden hebben hun analyse klaar: met dit kabinet met de LPF is het gedaan. De tot LPF-fractievoorzitter verkozen Herben poogt nog te redden, door Bomhoff en Heinsbroek tot vertrek te manen. Na een gesprek met Balkenende concludeert ook Herben dat het is
afgelopen.

[NRC]


Polter, 5:32 p.m. | permalink |Vervanging (5)

Entartete Musik, brochure van Hans Severus Ziegler, 1939.

Nummer 5
Entartete Musik, brochure van Hans Severus Ziegler, 1939.

Ook muziek is Kunst. Sowieso een interessante site, dit.


Polter, 4:02 p.m. | permalink |Stelling

Men moet zich niet verbaasd tonen in een bananenrepubliek apen aan het roer te treffen.


Polter, 3:40 p.m. | permalink |Ook wij mogen weer

Verkiezingen - geënsceneerd of niet - kunnen mooie plaatjes opleveren.


Polter, 2:25 p.m. | permalink |Champagne

Het NOS Radio 1 Journaal wist te melden dat Mat Herben het Nederlands record "kortstzittende fractieleider in de parlementaire geschiedenis" (103 dagen) af moet staan aan Harry Wijnschenk, die een slechts een lieve 42 dagen als fractievoorzitter in functie was.
De repliek van de nieuwslezer: "Champagne".


couw, 11:55 a.m. | permalink |

15.10.02 


Heerlijk

Studentenfilms bekritiseren?...ga dan naar hier...anonymous, 10:04 p.m. | permalink |En we pakken de draad weer op

Premier Balkenende moet een daad stellen

De LPF-vetes ondermijnen de politieke en bestuurlijke daadkracht. Voor premier Balkenende blijft eigenlijk maar één weg over: de Tweede Kamer ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven, vinden Menno de Bruyne en B.J. van der Vlies.

Zo kan het niet langer. Zelfs toen prins Claus nog niet was bijgezet, konden sommige LPF'ers het niet laten om hun verbeten machtsstrijd voort te zetten. Gevoegd bij de beschamende taferelen die eerder werden vertoond, is maar één conclusie mogelijk: zo kan het niet langer. De minister-president moet snel orde op zaken stellen door schoon schip te maken. Premier Balkenende moet de Tweede Kamer ontbinden.
Twee christen-democratische politici schreven parlementaire geschiedenis door op het goede moment precies de juiste verzuchting te slaken. De eerste was CHU-fractievoorzitter Tilanus, die in 1958 bij de breuk in het (laatste) kabinet-Drees zei: ,,Moet dit nu zo?'' Zijn partijgenote jonkvrouw Wttewaal van Stoetwegen wist twaalf jaar later ieders gevoelens treffend te verwoorden door tijdens een nachtelijk debat over het ingewikkelde belastingstelsel een eind aan de beraadslagingen te maken met de opmerking: ,,Dit is gekkenwerk.''
Deze one-liners avant-la-lettre zijn anno 2002 meer dan memorabel naar aanleiding van de voor het front van de natie uitgevochten twisten in de Lijst Pim Fortuyn. Nu is het bepaald niet voor het eerst dat partijgenoten ruziënd over de straat rollen. Bijzonder is echter wél dat de LPF op dit moment de op één na grootste partij van het land is, en dat deze formatie een van de dragende pijlers is van het kabinet. Nieuw is ook de onbeschaamdheid waarmee het spel om de macht wordt uitgevochten.
Natuurlijk was deze heisa, gelet op de turbulente ontstaansgeschiedenis van deze nieuwe groepering, te verwachten. Dat doet aan de ernst en schadelijkheid van de Binnenhofse LPF-vetes niets af. Integendeel, het is reden temeer voor zorg. De ruim anderhalf miljoen kiezers die hun stem toevertrouwden aan de LPF, voelen zich misleid. En terecht, want ze zijn bedrogen uitgekomen. Aan te nemen valt dat juist deze kiezers, van wie velen sowieso al geen fiducie hadden in 'Den Haag', definitief het vertrouwen hebben verloren in de werking van ons parlementaire stelsel. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, waarvan de kwalijke gevolgen, zeker op de langere termijn, gevreesd moeten worden.
De houding van de andere partijen, inclusief de coalitiepartners, is tot op heden die van ongeruste (CDA en VVD) dan wel geamuseerde toeschouwers (oppositie). De vraag is hoe lang wij ons deze houding kunnen permitteren. Het 'gedoe' woekert namelijk door. Nota bene zelfs toen in verband met het overlijden van prins Claus politiek Den Haag een pas op de plaats maakte, ontzagen LPF'ers zich niet om de onderlinge ruzies verder uit te vechten. En waar allang voor gevreesd werd, is bewaarheid. De vlam is inmiddels overgeslagen van de Tweede Kamer naar de Trêveszaal, waar bewindslieden van LPF-huize naar het schijnt niet meer door één deur kunnen.
Voor de politiek en voor het bestuur van ons land is dat een funeste ontwikkeling. Het kabinet heeft als motto 'duidelijkheid en daadkracht'. Nu de situatie is zoals ze is, is het zaak dat de premier dit motto in daden omzet. Daadkracht is nodig om duidelijkheid te scheppen. Concreet: minister-president Balkenende moet de Tweede Kamer ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven.
De premier heeft die mogelijkheid op basis van artikel 64 van de Grondwet: ,,Elk der Kamers kan bij Koninklijk Besluit worden ontbonden.'' Deze ontbindingsbevoegdheid is direct gekoppeld aan snelle nieuwe verkiezingen. De nieuwgekozen Kamer moet binnen drie maanden samenkomen. Het ontbindingsrecht heeft sinds de invoering in 1848 een hele ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk was het een middel om een conflict of patstelling tussen Kamer en kabinet te doorbreken. In de twintigste eeuw evolueerde het onder de vigeur van de vertrouwensregel tot een instrument om na een crisis via een kiezersuitspraak helderheid te scheppen over de politieke (krachts)verhoudingen.
De bron van de huidige rumor in casa is de LPF-fractie in de Tweede Kamer. Als stabiele factor, en daarmee als betrouwbare coalitiepartner, is deze fractie volledig afgeschreven. Op de achtergrond speelt mee de ordinaire machtsstrijd in de LPF-partijorganisatie, met, zoals gezegd, vertakkingen tot in het kabinet.
Op zichzelf genomen is dat niets nieuws. In het verleden zijn wel meer (coalitie-)partijen ten prooi gevallen aan interne tegenstellingen (VVD in 1989, CDA in 1977), maar niet eerder was de machtsstrijd van dien aard, dat een Kamervoorzitter zich genoodzaakt voelde om publiekelijk zijn zorgen uit te spreken over het aanzien van het parlement. Veelzeggend is verder dat Nederland door de LPF-perikelen elders in de wereld geldt als 'een voorwerp van aanhoudende zorg' van buitenlandse regeringen.
Gezien deze beschamende feiten, gevoegd bij de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de LPF, gelet op haar karakter, ontstaansgeschiedenis en de aard van de conflicten, een bron van voortdurende tweespalt zal zijn, ligt het nu op de weg van de minister-president om een daad te stellen. Wachten tot de LPF zichzelf nog verder ruïneert, en de coalitie daardoor alsnog breekt, is geen oplossing.
Die optie is zachtjesaan onverantwoord, mede omdat het aanzien van de politiek met de dag meer schade lijdt, en daarmee het vertrouwen in ons parlementaire stelsel. De zorg daarover gaat iedereen aan. Minister-president Balkenende zou het land dan ook de beste dienst bewijzen door nu te concluderen: zo kan het niet langer. Met deze one-liner zou ook híj zich een eervolle plaats kunnen verwerven in de geschiedenisboekjes. ,,Moet dit nu zo?'' Ja, want ,,dit is gekkenwerk.''

[NRC]


Polter, 8:17 p.m. | permalink |Vervanging (4)

Pisschrist van Andres Serrano, 1987.

Nummer 4
Pisschrist van Andres Serrano, 1987.

(omdat sommigen het verband tussen religie en uitwerpselen niet zien)


Polter, 2:01 p.m. | permalink |Vervanging...?

"Omdat Dil op vakantie is, post [polter] - geheel in zijn geest - plaatjes van belangrijke werken uit de kunstgeschiedenis." Sinds polter dil's taak het kunstzinnige gehalte van Drie(-en-een-half-)pinter op peil te houden in zijn afwezigheid heeft overgenomen, knalt er niets dan naakte huid op ons aller netvliezen. Helemaal in de geest van dil acht ik dat niet. Die heeft ons immers vooral op plaatjes van bomen, luchten, heiligen, kerken, trekschuiten, een overgrote jezus en een groepsportret met verborgen boodschap getracteerd. En daarbij dan uitgelegd wat slimme mensen erover gezegd en geschreven hadden. De naakte huid ontbreekt (tot nu toe) in de keuze van dil en de uitleg ontbreekt bij zelfverkozen plaatsvervanger polter.
Rein hypothetisch: stel dil wordt vermoord door een activist die vindt dat vliegen al te slecht is voor het miljö en dat dil maar met de boot naar Ierland op vakantie had moeten gaan. En stel dat dit blog dan "in de geest van dil" voortgezet zou worden en het vaandel van de kunstzinnigheid door postings met "belangrijke werken uit de kunstgeschiedenis" moet worden hooggehouden. Dan lijkt me met dit precedent die "geest van dil" al te ruim geinterpreteerd te worden. Couw zal zich dan op de bres begeven en als ware erfgenaam van "de geest van dil" opstaan om de natie te leiden door die tijden van pest en cholera. Als polter dan denkt te moeten beweren dat hij de vlam van dil's geest in zich draagt en hij meent bij zijn elitaire en ontwrikte keuzes te moeten blijven rest couw niets dan polter te royeren.
Dil zou het zo gewild hebben.


couw, 1:48 p.m. | permalink |Airhead

Net als in de film... Onlangs heeft een of andere gek die zichzelf Cram noemt een braziliaanse radio studio bezet en bewapend met een pistool de deejay gedwongen de CD van zijn band "Alem do Ceu Cinzento" (ACC) te spelen. Niet alleen omdat het waardeloze muziek was wilde geen enkel van de vele radio stations de CD spelen. Ook omdat bepaalde "fondsen" (jabá) niet betaald waren was er slechts één winkel bereid gevonden de schijven in de schappen te zetten. Van de door de band zelf in een oplage van 5000 gefinancierde debut CD waren er zo in een jaar tijd slechts 5 verkocht. Gedurende het eerste uur dat de CD nu dan eindelijk in de ether weerklonk beldde niet alleen de politie maar ook meerdere journalisten die graag een interview met Cram wilden. De marteling voor de deejay duurde voort toen hij de CD een tweede maal moest spelen. Maar na twee nummertjes hield Cram het voor gezien en gaf zich over aan de politie. Na een week wist een gewiekste advocaat hem weer uit het gevang te bevrijden.
Buiten wachtte een legertje van MTV en andere journalisten. De CD was inmiddels uitverkocht.


couw, 12:53 p.m. | permalink |Vervanging (3)

Le déjeuner sur l'herbe van Eduard Manet, 1863.

Nummer 3
Le déjeuner sur l'herbe van Eduard Manet, 1863.

Een schandalig doek: twee volledig geklede heren in het gezelschap van een naakte vrouw!


Polter, 8:59 a.m. | permalink |

14.10.02 
Polter, 10:16 p.m. | permalink |Vervanging (2)

Yo mama's last supper van Renée Cox, 2001.

Nummer 2
Yo mama's last supper van Renée Cox, 2001.

Een combinatie van vijf foto's waar half Amerika van op de achterste benen ging:
een zwarte naakte vrouw als Jezus tussen twaalf zwarte apostelen.


Polter, 8:57 p.m. | permalink |Texas on the Tigris
WASHINGTON — This has always been a place where people say the opposite of what they mean. But last week, the capital soared to ominous new Orwellian heights.
Senator Hillary Rodham Clinton voted to let the president use force in Iraq because she didn't want the president to use force in Iraq.
Giving Mr. Bush bipartisan support, she said, would make his success at the U.N. "more likely, and, therefore, war less likely."
The White House feigned interest in negotiation while planning for annexation without representation.
The Democrats were desperate to put the war behind them, so they put the war in front of them.
They didn't want to seem weak, so they made the president stronger, which makes them weaker.
Mr. Bush said he needed Congressional support to win at the U.N., but he wants to fail at the U.N. so he can install his own MacArthur as viceroy of Iraq. (Poor Tommy Franks may finally have to leave Tampa.)
Mr. Bush says he's in a rush to go to war with Iraq because it's so strong, but he's in a rush to go to war with Iraq because it's so weak.
In his Cincinnati speech, he warned of a menacing Iraqi drone that could fly across the ocean and spray germs or chemicals on us. But Pentagon experts say the drone could not make the trip and would have to be disassembled, shipped over, sneaked in and reassembled.
Mr. Bush said he wanted an independent 9/11 commission to investigate more broadly what went wrong with the government before 9/11. But now he's trying to kill the panel because he already knows just about everything went wrong before 9/11. He doesn't want us to know. Doesn't he know that we already know?
The president's father lamented in his diary in 1991 that his Persian Gulf war didn't have a clean end because "there is no battleship Missouri surrender." Now the son wants to skip the surrender and turn Baghdad into Houston East, putting a branch of the Petroleum Club at the intersection of the Tigris and the Euphrates.
Tom Daschle, Dianne Feinstein and other doubters came around on Thursday to the view that Iraq is an urgent threat after the C.I.A. director, George Tenet, sent Congress a memo on Monday stating that Iraq is not an urgent threat.
Mr. Tenet, a Clinton holdover, is desperate to please Mr. Bush. Senators joke that he gives the president intelligence briefings while polishing Mr. Bush's shoes. So the C.I.A. chief was embarrassed to find himself insinuating that W. is hyping his war.
After providing the smoking gun to show that Mr. Bush has no smoking gun, the usually silent top spook was frantically calling reporters on Tuesday night to insist that there's no daylight between him and the president on Iraq.
Let's see: Mr. Tenet says Saddam is unlikely to initiate a chemical or biological attack against us unless we attack him, and Mr. Bush says Saddam is likely to initiate a chemical or biological attack so we must attack him.
The C.I.A. says Saddam will use his nasty weapons against us only if he thinks he has nothing to lose. So the White House leaks its plans about the occupation of Iraq, leaving Saddam nothing to lose.
The president says Iraq is linked to Islamic terrorists so we must attack, while the C.I.A. says that Iraq will link up with Islamic terrorists only if we attack.
Mr. Bush says the war on Iraq will help us in the war on terrorism. But somebody forgot to tell the Osama lieutenant Ayman al-Zawahiri, who says the war on Iraq justifies more terrorist attacks. Mr. Zawahiri's taped message has incited Al Qaeda warriors to new attacks while we're preoccupied with our post-occupation.
When asked if Iraq in 2003 would look like Japan in 1945, Ari Fleischer said no, it would look like Afghanistan in 2002. But Afghanistan is now even more dangerous than the suburbs of Washington. We have lost interest in Afghanistan because we are too busy trying to turn Iraq into Japan.
The Nobel committee gave Jimmy Carter the peace prize as a way of giving W. the war booby prize.
Still, George Bush, the failed Harken oil executive, and Dick Cheney, the inept Halliburton chairman, will finally get their gusher.
One day, the prez was shootin' at a dictator bein' rude, and up from the ground came a bubblin' crude. Oil, that is. Black gold. Baghdad tea.
MAUREEN DOWD in the New York Times


couw, 4:03 p.m. | permalink |Answer yes or no

Wie online een rekenaar wil kopen bij Dell moet verzekeren dat hij er niets kwaads mee in de zin heeft. Dat leidt tot hilarische vragen die natuurlijk vooral de bozewichten onder ons zeker eerlijk zullen beantwoorden.
couw, 12:20 p.m. | permalink |Vervanging (1)

Omdat Dil op vakantie is, post ik - geheel in zijn geest - plaatjes van belangrijke werken uit de kunstgeschiedenis.

L'origine du monde van Gustave Courbet, 1866.

Nummer 1
L'origine du monde van Gustave Courbet, 1866.

Een schilderij dat bij de vernissage een enorm tumult veroorzaakte.
(verzin zelf maar waarom)


Polter, 10:47 a.m. | permalink |

13.10.02 


mysterieuse stem

Altijd al gedacht: "wie spreekt die filmtrailers toch altijd in met die donkerbruine stem?"
Ik in elk geval wel, maar ik heb dan ook een tijdje een soort van stemmenbureautje gehad.
In deze trailer zien we eindelijk wie deze man is...anonymous, 2:35 p.m. | permalink |

12.10.02 


Prachtplaat

Suikerfabriek Klampok te Semarang: fabrieksinterieur (1922)

Gisteren heb ik flink zitten spitten in het bedrijfsarchief van Lindeteves Jacoberg, een handelshuis dat voornamelijk actief was in Nederlands-Indië en daar hoofdzakelijk grote machines leverde aan plantages, fabrieken, olieraffinaderijen en elektriciteitsbedrijven. Als het van ijzer was, kon je bij Lindeteves terecht.
In het archief miegelt het van de foto's van de installatie en het in bedrijf zijn van die machines; de trots spat er van af. Hierboven het interieur van een suikerfabriek in Semarang, 1922 (op te klikken naar groot formaat).

[NA 2.18.23 inv.nr 360]


Polter, 12:26 p.m. | permalink |

11.10.02 


Vakantie!!


Net zoals Staalin ga ik morgenvroeg een weekje met vakantie. Maar niet in een huisje met vrouw en kids. Ik ga lekker Guinness drinken in Ierland. Cameraatje gaat natuurlijk mee. Ik hoop jullie daarna wat mooie plaatjes te kunnen laten zien. Slainte!


Dil, 9:35 p.m. | permalink |Joris wil een halve pint erbij!

jawel, hij is het echt. het kostte enige moeite maar er bleek toch nog ergens op het wwweb een plaatje van onze jeugdheld te vinden te zijn.

kan Dil dat ff regelen?


couw, 2:51 p.m. | permalink |Vervoer

Personenbus uitgerust met gasgenerator, voor 'de inktpot' te Utrecht, ca. 1942

Vervoer voor de tenuitvoerlegging van de vijfde regel is hierbij geregeld. Handig voor Oost-Duitschland: hij rijdt op alles!
(hier nog een)

[NA 2.20.06.01 inv.nr 982]


Polter, 2:11 p.m. | permalink |Drie-en-een-half pinter

Naar het schijnt zijn er weer allerhande gesprekken onder vier ogen gevoerd worden en
"omdat zweepslagen niet helpen,"
kreeg ik
"een officieel verzoek [Rab] te komen vervangen op de dins- en vrijdagen op de Driepinter. het wordt dan Dil maan-donder Couw dins-vrij Polter woens-zater en Rab mag er doorheen freewheelen.
Zin in?"
Afgezien van de vele onafgemaakte weekdagen en algeheel gebrek aan interpunktie lijkt me dat toch wel wat. Natuurlijk heeft eenieder al wel gemerkt dat couw het zo nu en dan erg druk heeft en dat hij zelfs dagen- ja gerust wekenlang verdwijnt om mooie dingen te gaan kijken in het verre rusland en contreien. Ook schrijft couw graag over oubollige muziek die niemand anders kent; dat moet dus voor lief genomen worden.
Wat couw meteen al opgevallen is bij het doorlezen van de kleine lettertjes is dat er weliswaar een regel 4 is die beinhoudt dat niemand in andermans post mag ingrijpen, edoch polter die rechten wel schijnt te hebben. Voorts moet de praktische uitvoering van regel 5 met het inlijven van couw minder eenvoudig, uitvoerig en frequent worden. Of hier eventuele constitutionele veranderingen op zijn plaats zijn? Vermist heb ik in de kleine lettertjes enige regeling die van toepassing is op hetgeen nu gebeurt: dat met deze post de oorspronkelijke gedachte achter Driepinter verwatert.
Stuur maar eens een paar flessen op, dan zal ik onder verwijzing naar punt 5 mijn gedachten daar nog eens over laten gaan.


couw, 1:03 p.m. | permalink |Hoge Veluwe

Hoge Veluwe


Vandaag heerlijk een aantal uren op de Hoge Veluwe gewandeld. Eigenlijk in de hoop wat herten te zien (het is bronsttijd), maar helaas zat er geen ontmoeting in. Andere keer beter. Maar al genoeg genoten van het prachtige weer en de mooie kleuren die dat oplevert. Mijn digitale camera blijkt weer eens een fijne metgezel.


Dil, 12:18 a.m. | permalink |

10.10.02 


Surfen in de baas zijn tijd

niet dat ik niet vereerd ben hoor, al die moeite die ik me getroost staatszaken aan te kaarten hier... :-)


Polter, 10:49 p.m. | permalink |Ha Ha!

Dit hadden jullie niet verwacht, hè?

[Via]


Polter, 8:55 p.m. | permalink |Het goud is begonnen

goudDil, 12:10 p.m. | permalink |

9.10.02 


CyclusPolter, 10:27 p.m. | permalink |De Oorlog Gaat Verder

Maas wil Wijnschenk met aanhang uit de LPF-fractie

DEN HAAG, 9 OKT. Interim-partijvoorzitter Ed Maas van de LPF vindt dat de LPF-fractie haar voorzitter Wijnschenk en zijn aanhangers op korte termijn uit de fractie moet zetten. ,,Ik denk niet dat dat groepje nog te handhaven is'', zei Maas vanmorgen. ,,Je kan wel handjes schudden, maar dan is het over een paar maanden weer raak.''
Kandidaat-partijvoorzitter Maas maakt daarmee duidelijk dat hij niets ziet in een mogelijke verzoening in de vorige week uitgebroken stammenstrijd in de LPF, die ook het kabinet in gevaar kan brengen. Cruciaal voor dit laatste is de positie die LPF-minister Heinsbroek van Economische Zaken inneemt. Hij steunt de bekritiseerde Wijnschenk tot nu toe volledig.
Regiobestuurders en het interim-bestuur van Maas, die gesteund worden door vice-premier Bomhoff, staatssecretaris Van Leeuwen en een deel van de fractie, drongen dit weekeinde aan op het vertrek van Wijnschenk als fractievoorzitter. Maas gaat nu een stap verder en wil het vertrek van Wijnschenk uit de fractie.
De LPF-fractietop probeert deze week, waarin het Haagse politieke leven tot stilstand is gekomen wegens de rouw om prins Claus, juist te gebruiken voor gesprekken in de fractie om te voorkomen dat de LPF volgende week uiteenspat. De aanvankelijk voor gisteren geplande fractievergadering over de positie van Wijnschenk is uitgesteld tot volgende week woensdag, na de uitvaart van prins Claus. Gisteren zei Wijnschenk dat de fractie ,,tot die tijd rust en respect'' in acht zal nemen.
Uit kringen rond het kabinet wordt vernomen dat ook daar werd gehoopt dat de ingelaste rustperiode deëscalerend zou kunnen werken. De ministers worden telkens overvallen door de onvoorspelbaarheid van het conflict in de LPF dat in het geheel niet langs klassieke politieke lijnen verloopt. Van belang voor het kabinet is de vraag of Heinsbroek zich achter Wijnschenk blijft scharen als deze uit de fractie wordt gezet, of dat hij zich dan alsnog zal neerleggen bij een besluit van de meerderheid van de fractie.
Behalve Wijnschenk noemde Maas vanmorgen met name fractielid Schonewille als fractielid dat moet vertrekken. Hij ziet Schonewille als ,,Wijnschenks denktank''. Andere medestanders tot dusverre van Wijnschenk, zoals de Kamerleden De Graaf en Hoogendijk, behoren volgens Maas ,,minder'' tot het groepje rond Wijnschenk.
Verder eist interim-partijvoorzitter Maas dat de hele LPF-fractie excuses aanbiedt voor ,,beschadiging'' door Wijnschenk. Wijnschenk zelf wil dat niet doen. Maas voelt zich naar eigen zeggen nog steeds ,,grof beledigd'' door ,,ongefundeerde beschuldigingen'' van Wijnschenk, die vorige week zei dat Maas als vastgoedhandelaar vrienden uit die branche wil lanceren bij de Provinciale-Statenverkiezingen.
Zonder excuses wil Maas zich niet kandidaat te stellen voor het partijvoorzitterschap, bij de algemene ledenvergadering eind volgende week. Wijnschenk heeft al gezegd dat zijn opmerking ,,onjuist'' was omdat hij zich baseerde op geruchten. Maas zegt daarover: ,,Ik heb geen excuses gezien.''
Met zijn eis stelt Maas het conflict tussen partij en fractietop over de positie van Wijnschenk op scherp. Gisteren zou de LPF-fractie stemmen over het al dan niet aanblijven van Wijnschenk, nadat de regiobesturen en het interim-partijbestuur onder leiding van Maas zaterdag het vertrouwen in hem opzegden. Dat fractieberaad is opgeschort tot volgende week woensdag, na de uitvaart van prins Claus. Maas zegt nu dat het hem ,,tegenvalt dat de fractie nog geen stelling heeft genomen'' in het conflict tussen hem en Wijnschenk. ,,Als er iets moeilijks is, los ik dat in tien minuten op, ik laat het niet drie weken liggen'', aldus Maas.
Wijnschenk liet vanmorgen via een woordvoerder weten niet te willen reageren op de uitlatingen van Maas. Wijnschenk wil ,,niet rollend naar buiten te komen'' tot na de uitvaart van prins Claus.
De inmiddels 24 zetels grote LPF-fractie is de laatste twee weken in verschillende kampen uiteengevallen. De scheuring begon nadat Wijnschenk in conflict kwam met de inmiddels uit de fractie gezette Kamerleden De Jong en Eberhard. Zij wilden een einde aan de ,,ondemocratische'' leiding van Wijnschenk, die alleen zijn dertienkoppig fractiebestuur zou betrekken bij het beleid. Een groeiend aantal fractieleden deelt de kritiek op Wijnschenk, evenals de regiobestuurders en het interim-bestuur onder leiding van interim-voorzitter Maas.
Wijnschenk sprak gisteren lang met oud-fractievoorzitter Herben, die door het interim-bestuur wordt gezien als goede opvolger. Wijnschenk wil ,,pas na de begrafenis van Claus'' zeggen wat zij hebben afgesproken. Herben stelde eerder voor Wijnschenk tot de Kerst te laten aanblijven. Voor andere fractieleden is dat ,,onbespreekbaar'', zoals fractielid Van As gisteren zei. Volgens Maas zal de fractie niet sterk verzwakken als Wijnschenk en zijn vrienden uit de LPF-fractie verdwijnen.
Een ander 'criterium' van Maas om zichzelf volgende week zaterdag kandidaat te stellen voor het partijvoorzitterschap is dat rivalen in de partij zoals LPF-oprichter Albert de Booij en voormalig interim-bestuurslid Sleeswijk Visser niet tegelijk met hem in het bestuur worden gekozen.

[NRC vandaag]


Polter, 8:42 p.m. | permalink |


Dil, 12:33 a.m. | permalink |

     DRIEPINTER     

DriemanslogUitgangspunten

1. Dit log gaat niet noodzakelijkerwijs over bier en/of melk
2. Elke logger post wanneer het hem uitkomt
3. Noch op het aantal posts, noch op het tijdstip van posten is een beperking van kracht
4. Niemand grijpt in in andermans postings
5. Algemene normen van fatsoen en betamelijkheid (onderling te bepalen onder het genot van enige alcoholische versnaperingen) worden in acht genomen

LINKSDilPolterLinkgeest


ARCHIEF

 
Top Weblog Commenting by HaloScan.com