Driepinter. Driemanslog.
30.12.02 


Grote Groene

Hoera, ik heb weer een Grote Groene in huis, hoewel hij niet met de hoofdrol gaat strijken, die is voor Ike Quebec. Maar hij (de Grote Groene) speelt een belangrijk partijtje mee. Genieten geblazen dus en een mooie begeleiding van het ene jaar naar het andere. Proost!!


Dil, 5:44 p.m. | permalink |In de ban van........

Tolkien blijft volop in het nieuws. Het maakt me alleen nog maar nieuwsgieriger naar het tweede deel van de verfilming van In de Ban van de Ring. Binnenkort ga ik kijken.

Oh ja, ik lijk op Gimli...


Dil, 11:55 a.m. | permalink |

28.12.02 


RaelianenPolter, 1:44 p.m. | permalink |Meer Bikkels

Journaal ofte dachregister van 't geene gepasseert is op 't schip Hollandia, onder 't beleyt van den edele heer commandeur Wijbrandt Janse Schram van Enchuysen ende seigneur Gilles Seys oppercoopman [...] gedestineert om te varen naer Nieu Batavia [...] den 22 mey anno 1626 [...] uitgeseylt.

30 mey. Wij bevonden ons schip seer leck te wesen in dit holle water want pompten in 't etmael over de 6000 steeck - welck leck hem openbaerde voor in de boech, maer conden het selffde van binnen niet helpen, het vermoeden is dat het sijnen oorspronck heeft onder die knies die tegen den uutlegger leggen, alsoo die daer niet van geweest en sijn, het welck om te verwonderen is, Godt geve dat ons geen meer sulcke off diergelijcke leccagien over coomen.

3 juli. Bleven den gansen dach aen ancker leggen door contrarye wint.

10 juli. Hebben ons leck gevonden, ende daer mede doende geweest om die selffde dicht te maecken, het welcke des sanderandaechs weder is geholpen ende gerepareert. Dese leckagie was van die onderste knies tot boven aen die steven, ja was gans end' al open - wat uut wel te bemercken is dat het in Seelant niet en is versien geweest. Godt wier haer vergeven die de schult daer aen hebben want sijn daer door een gantsche maent van onse reyse veraffert.

20 juli. 's Morgens is onsen opperstuerman overleden genaemt Hendrick Pieterssen, ende Sipken Wijbes onderslootemaecker, ende sijn des avonts over boort gesedt.

13 september. Hardt en rou weer. Des morgens wenden wij het suydwaert over, en in 't wenden viel een man overboort ende is daer een ander mede naer gesprongen die hem aen een tou heeft vastgemaeckt ende sijn soo alle beyde Godt loff gesalveerd.

4 october. Des middags onse edele heer commandeur op 't sekreet sittende begon te roepen "Jacob Jacob" waer over wij seer verschrickten en liepen in alderhaest naer hem toe en bevonden hem meest van hem selven vreesende dat hij in de flaute soude gebleeven hebben, maer tot sijn selven gecomen sijnde seyde dat hij daer veel meede gequelt was ende achten 't seer licht waer meede wij ons gemoet te vreeden stelden.

12 october. 's Morgens als meede de gantsche middach hadden wij een swaeren storm uyt den westen met seer groeve seebaeren waer door ons schip sulcken arbeyt dede dat het gans is ontlaeten; de groot rust aen bagboordt worde ten deelen aen stucken geworpen aen stierboordt slingerde 2 puttengbouts uyt, de plancken van 't brevenet ontloocken tot veel plaetsen, soo dat het wel voor een storm mach gereeckent worden. Maer Godt den heer sij lof is des middachs beginnen te minderen.

25 october. 's Morgens creegen wij een groote zee after over de sonnedecker dat het al kraeckte datter om en an was, en smeet 2 van ons volck buyten boort die in ofte onder de groote rust stonden, die wij met groot leetweesen mosten sien vergaen, want en conden haer niet helpen door die swaere storm die wij hadden, want seylden met schooverseyls en weyde soo veel als wij gaende conden houden. Dese 2 verongelockten waeren genaemt Eeduwaert Hartpinter soldaat en Pieter Heere hooplooper.

6 december. 't Was meest stil geweest met overvloedigen reegen. Tegen den dach creegen wij een travade uut den westen met sulcken fury dat baeyde onse marsseyls ende cruysseyl aen flarden wayde ende onse groote rad brack mors aen 2 stucken, soo dat het groot seyl meede aen stucken sloech. Doch hebben beyde de enden van de rae gebercht als meede het meestendeel van't groot seyl; onse fockemas liep meede veel peryckel wandt daer brack een hooftouw met een putting. Onse vlaggespil die wayde midden duer soo dat het een harde storm was om de vleet in te haelen. En reegende seer hardt dat wij niet sien en conden.

7 december. Den ganschen dag overvloedige reegen. Waeren seer reddeloos. Sommige kraeckxkens des avont.

10 december. Des ochtends saegen wij de vaste cust van Sumatra.

[NA 1.04.02 inv.nr. 5050]


Polter, 1:36 p.m. | permalink |

27.12.02 


couw's cadeau...

...van de kerstman was dit jaar een digitale camera. Dat betekent dat couw nu heel gemakkelijk plaatjes op het web kan zetten die er nog niet op staan. Zoals bijvoorbeeld rare alternatieve LP hoezen. Hieronder in alle pracht dan de hoezen van twee Philips uitgaven uit de jaren 50. Voor opnames uit de vrije hand niet slecht dacht ik zo.

Art Blakey - Drum Suite (Philips 1956) click to enlargeArt Blakey - Drum Suite backcover: click to enlarge

Art Blakey - Drum Suite
Philips B 07273 L


Erroll Garner - Concert by the Sea (Philips 1956) click to enlargeErroll Garner - Concert by the Sea backcover: click to enlarge

Erroll Garner - Concert by the Sea
Philips B 072170 L


couw, 3:49 p.m. | permalink |Drank


Zo zie je maar, waar een avondje doorzakken al niet toe kan leiden.

(En dan heeft-ie nog niet eens een fiets bij zich, hè Staalin....;-))


Dil, 1:07 p.m. | permalink |

Polter, 9:39 a.m. | permalink |

26.12.02 


Allemaal show!

Allemaal show, maar als verzamelaar vind je het nu eenmaal belangrijk. Je verzameling verdient een mooie plek. Een plek waar je pronkstukjes goed tot hun recht komen. Kijk maar eens naar de jazzcollectie van Couw.
Wel, ziehier mijn nieuwe aanwinst. Niet de inhoud is nieuw (daar zitten zelfs heel oude jongens tussen), maar de behuizing.

allemaal show

Overigens ben ik nog maar een hele kleine jongen. Op deze beurs kwam ik een paar kanjers tegen.


Dil, 6:47 p.m. | permalink |

24.12.02 


Je leest in Nederland niets over Trent Lott (gelukkig alweer ex-meerderheidsleider in de Mericaanse senaat) of over de verjaardag van de KKK vandaag. Daarom hier gecombineerd.


Polter, 1:23 p.m. | permalink |De Plicht.

De Plicht riep.
Maar ik hoord'm niet...Dil, 9:49 a.m. | permalink |Keerpunten in de Wereldgeschiedenis (3)

24 december 1985Fidel Castro stopt met het roken van sigaren


Polter, 9:31 a.m. | permalink |

23.12.02 


Vermoeden

...ik denk dat iemand zijn plicht gaat verzaken vandaag... :-PPolter, 10:18 p.m. | permalink |Keerpunten in de Wereldgeschiedenis (2)

23 december 1888Vincent van Gogh bespaart zich € 150,-


Polter, 1:30 p.m. | permalink |Elvis

[Via]


Polter, 9:03 a.m. | permalink |

22.12.02 


Polter is blijPolter, 10:31 p.m. | permalink |

21.12.02 


Sieck

Heerlijk, die verslagen van de dagelijkse chirurgijns-praktijk aan boord van een VOC-schip. Bikkels waren het, en een stel halve garen:

[...] nu ontkleeden vondt ick aen sijn proputieum een wenigh geele en groenachtige materie soo dat ick daer uij[t] vast soude besluijten derwijl alvoorens van pijne in 't hooft en arme en beene geklaecht had aen't morbum gestorven is, dat hij egter noijt heeft willen bekent maecken [dat hij] bij onrijne vrouwlijden was geweest [...]

[...] Den 4en may [1696] maeckte mij Sevrijn Christianz bekent dat hij een bubo veneris had en dat al 9 weeckene tot Amstelredamme daer mede bij een meester gegaen hadde, ick vont hem met 't selvde geopent met een insisie van een vinger langh ende candten seer calleus en stinckend: ick waschte de ulseratie uijt [...] 'k verbont hem en verboot hem te eeten alle soute en suere speijse en gaf hem 't geene hij nodigh had uijt de cajuit en [...] liedt hem purgeren [...] maer wilde sigh hierdoor tot genesingh niet schicken [...] tot den 17 july als wanneer hij is overleden [...]

[...] den 2en july begon Luijtie Jansz matroos te klaegen van stijwigheijt in de beene die hem met paerse vlaecken waeren uijtgeslaegen 't tanvlees was seer verrot en swart en stinckendt, dat ik ter stondt al afsneed, en liedt hem de mont met wijn en brandewijn uijtspoelen [...] den 28en dito quam hij weer bij mij alsoo hij versuijmt hadde de mont volgens mijn ordre alle dage met brandewijn te spoelen met een seer stinckende mont en verrot tantvlees en geheel swaert ick sneet weer alles wegh en tracteerde hem op de voorgenoemde weijse waerme ick hem weer soo veer bracht dat hij den 18 augusti sijn dienst weder dede [...]

Enzovoort, enzovoort.

[NA; 1.04.02 inv.nr. 5060]


Polter, 1:00 p.m. | permalink |De pot verwijt..., de spijker op de kop!

Wim de Bie refereert in zijn Bieslog aan een lezing van Harold Pinter, gehouden op 27 november jongstleden. Hij citeert daar een stukje uit, waar Pinter volgens mij, de spijker op de kop slaat. Ik wil het u niet onthouden:
(Pinter zou, alleen al om zijn naam, mooi bij ons klupje passen.....)

‘Earlier this year I had a major operation for cancer. The operation and its after-effects were something of a nightmare. I felt I was a man unable to swim bobbing about under water in a deep dark endless ocean. But I did not drown and I am very glad to be alive. However, I found that to emerge from a personal nightmare was to enter an infinitely more pervasive public nightmare –– the nightmare of American hysteria, ignorance, arrogance, stupidity and belligerence; the most powerful nation the world has ever known effectively waging war against the rest of the world. "If you are not with us you are against us" President Bush has said. He has also said "We will not allow the world's worst weapons to remain in the hands of the world's worst leaders". Quite right. Look in the mirror, chum. That's you.

The U.S. is at this moment developing advanced systems of "weapons of mass destruction" and is prepared to use them where it sees fit. It has more of them than the rest of the world put together. It has walked away from international agreements on biological and chemical weapons, refusing to allow inspection of its own factories. The hypocrisy behind its public declarations and its own actions is almost a joke.’Dil, 11:10 a.m. | permalink |

20.12.02 


Harde wetenschap

Hieronder een verhaal over een archeologische vondst van een bronzen ketel in een Schots hoogveen, zo'n tweehonderd jaar geleden. De auteur, ene meneer William Aiton vertelt erover op blz. 9 to 11 van zijn “Treatise on the Origin, Qualities, and Cultivation of Moss Earth, with Directions for Converting it into Manure,” gepubliceerd in 1811. De meeste zinnen in dit werk zijn even lang als en in de regel zelfs veel langer dan de titel en meneer Aiton houdt ervan zich zo duidelijk mogelijk uit te drukken. Voorts laat hij geen mogelijkheid voorbijgaan erop te wijzen dat anderen fouten maken die hij zelf nooit zou begaan. Dit is natuurlijk de normale wetenschappelijke praktijk in die tijd waarin wetenschap niet alleen gebasseerd was op waarneming en de waarheidsgetrouwe weergave van de feiten, maar zeker ook -- veel meer dan vandaag de dag -- op rhetorika en bijbelse bronnen.
Aiton heeft het niet op lui die nog nooit een veen gezien of gevoeld hebben en toch menen dat zij er iets verstandigs over te zeggen hebben. En daarin is hij zeer direkt. Hij is ook direkt als het gaat om lui die hij minder slim schat dan zichzelf. Let vooral ook op de uiterst orginele scheldwoorden.
CHAP. I
NEGATIVELY WHAT MOSS IS NOT.
SECT. I
Moss is not of Antediluvian origin.

[…] The absurdity of the notion of moss being collected by the deluge, is further established by the great number of arms, coins, and utensils, found under it, and clearly known and ascertained to pertain to nations as of yesterday, in comparison of the antediluvians.
[…]
In summer 1805, a farmer at Sandilands, on the Water of Douglas, Lanarkshire, found under moss, more than six feet deep, on that farm, a camp kettle of Roman bronze, which contained about four English gallons. It was used by his family for culinary purposes, till Whitsunday, 1807, when it was sold by public roup [auction], to a neighbouring farmer at eleven shillings sterling. I heard of it in August that year, and instantly waited on the purchaser, but found that he had sold the kettle to the founder [one who casts metal in forms] at Lanark mills for fifteen shillings. Alarmed for its safety, I instantly waited on the founder in hopes of saving from the crucible this valuable relic of antiquity. But I was three weeks too late, for this imp of Vulcan had made the Roman camp kettle pass through his fiery furnace, and converted the brass, of which it had been formed, into machinery for the mills. I asked this descendant of Tubal-Cain, if he was not aware, that the vessel, from its antiquity, would have procured him more than twenty times its value in bullion? when he told me, that “sum budy said to me, that was a kind of Papist thing,” and that his wife wishing to preserve it had carried it to the garret, but being in need of that kind of metal he had melted it down. We parted with mutual regret; I for the loss of an ancient relic sacrificed to ignorance, and Mr. Founder for the loss of the high price, which I assured him it would have brought. His remorse was heightened by the sage remarks of his wife, who reminded him, that this was not the only time he had erred in not adhering to her counsel.


couw, 11:11 a.m. | permalink |Uit het leven gegrepen

Extra op de vrijdag: idioten en gestoorden galore!


Polter, 9:54 a.m. | permalink |Stralsund (3)

Behalve veel genoegen en een houten kop heeft Stralsund ook nog nuttige dingen opgeleverd. Je komt zo van tijd tot tijd mensen tegen die een steentje bij kunnen dragen aan je opvoeding. Couw is er zo éen. Couw is een jazzfanaat. En ik ben al jaren niet vies van jazz. Maar ik ken niet alles en ik hou ook niet van alles. Door Couw doe ik nieuwe ontdekkingen en word ik op het spoor gezet van nieuwe dingen. Nieuw in de zin van nieuw voor mij, want het is over het algemeen ouwe koek. Maar goede ouwe koek smaakt nog best. Ook deurbellen klinken door Couw als muziek. Zo kocht ik vandaag vier ouwe koekjes en een paar deurbellen. En ze smaken heerlijk en klinken als muziek in de oren:


Dil, 1:36 a.m. | permalink |

19.12.02 


;-)Polter, 10:23 p.m. | permalink |Als ik ga...

...neem ik er wel een paar mee, moet Saddam Hussein gedacht hebben toen hij in zijn wapenbericht voor de UN Veiligheidsraad de namen van wapenleveranciers publiceerde. Hoewel de VS en andere vaste leden moeite deden om het 12.000 pagina's tellende bericht tot 3.000 terug te brengen voor de overige leden van de raad -- iets wat ook Kofi Annan niet helemaal gelukkig stemde -- kon het natuurlijk niet anders zijn dan dat die namen uit zouden lekken. Naar het schijnt prijkt Duitsland met 80 leveranciers eenzaam bovenaan de lijst (waarbij niet gezegd wordt wat en hoeveel geleverd werd). Maar andere landen komen er ook niet onderuit. De Russen en de Chinezen (beide vaste leden van de veiligheidsraad) schijnen het helemaal bont gemaakt te hebben door zelfs na inkrachttreden van de embargo's in 1991 vrolijk verder te leveren, natuurlijk met de nodige Amerikaanse interessen op de achtergrond. Helemaal met een sisser aflopen zal dit niet. Annan zal de leden van de veiligheidsraad op hun verantwoordelijkheden aanspreken en dan zien we wel of de UN het overleeft of dat de industriele interesses het gaan winnen. Zo slaagt Saddam er toch telkenmale weer in de poppen op de wereldbühne te laten dansen.


couw, 1:16 p.m. | permalink |A Clockwork Orange

There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie Boy and Dim. And we sat in the Korova Milk Bar trying to make up our rassoodocks what to do with the evening. The Korova Milk Bar sold milk plus - milk plus vellocet or synthemesc or drencrom which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old Ultra-Violence.

Eenendertig jaar geleden beleefde een van mijn favoriete films zijn premiere. Dat vieren we met een link.Polter, 1:09 p.m. | permalink |

Polter, 10:48 a.m. | permalink |

18.12.02 


Fijn Land

Extremism in America

Before the attacks on the World Trade Center and the Pentagon on September 11, 2001, extremism was a real but remote concern for most Americans. However horrifying, the Oklahoma City bombing in April 1995 -- the other nationally traumatic act of terror in recent memory -- did not lastingly interrupt or change the daily lives of those not directly affected. That bombing, which killed 168 people, brought into view a landscape of heavily armed, fanatically anti-government super-"patriots" and neo-Nazis: disaffected loners crisscrossing the gun show circuit and camouflaged paramilitaries training secretly in the woods. These new militants seemed angrier and more volatile than the fringe figures of the past, bent on attacking America in order to save it -- no matter how great the "collateral damage."Polter, 11:21 p.m. | permalink |click the pic for a think


Polter, 9:58 p.m. | permalink |

17.12.02 


Theorie en praktijk

Als de wetenschappelijke wereld zo perfect was als Popper het zich voorstelt, dan zouden we niet alleen allemaal proberen onze theoriën te falsificeren, maar daartoe ook alle informatie geheel naar communistische aard met elkaar delen. De praktijk is echter anders en ook in de wetenschap bestaan er facties en scholen die niets liever doen dan met elkaar bakkelijen en zichzelf bevestigen. Onderzoeksresultaten die twijfel op de theorie werpen worden dan niet als vooruitgang gevierd maar weggemoffeld of zelfs vervalst. Alles voor de beroemdheid en de onderzoeksgelden.
In haar boek “ Scheidslijnen in het denken over Natuurbeheer in Nederland – Een genealogie van vier ecologische theoriën ” schildert Mechtild de Jong de achtergronden van de Nederlandse landschapsecologie die voor een groot deel het Nederlandse natuurbeleid heeft bepaald. Een leuk boek om te lezen. Hieronder een uittreksel dat de kloof tussen theorie en praktijk pakkend illustreert. In wetenschappen die een direkte betekenis voor de maatschappij hebben zullen ethische en zelfs politieke overwegingen ook de wetenschappers beïnvloeden en leugens regelrecht uitlokken. Wellicht later op Driepinter meer over leugens, neo-Lamarckisme, politiek en rampzalige gevolgen.

2.3.3. Een klap voor het neo-Lamarckisme: het schandaal van de vroedmeesterpad

In de biologie zijn het vooral de embryologen die zich sterk bezig hebben gehouden met het vitalisme [die leer die van een sturende levenskracht uitgaat] en met ombrogenese. Het feit dat zich uit één enkele eicel een organisme kan ontwikkelen pleit voor de aanwezigheid van een leveskracht die sturend werkt binnen de eicel.
In Duitsland is het de embryoloog Paul Kammerer, die met onderzoek heeft proberen aan te tonen dat verworven eigenschappen overerfbaar zijn. Paul Kammerer heeft zijn opleiding genoten bij het Instituut voor Experimentele Biologie in Wenen dat in 1903 in opgericht, waar Hans Przibram de eerste directeur was. Aanvankelijk is Kammerer een vurig verdediger van de evolutieleer van Darwin. De resultaten van zijn onderzoekingen hebben hem echter geleidelijk aan richting vitalisme en neo-Lamarckisme gebracht. Kammerer is met zijn nieuwe ideeën tevens overtuigd geweest van de mogelijkheid van een snelle verbetering van sociale omstandigheden. “Deze wonderbaarlijke resultaten openen een heel nieuw pad voor de verbetering van ons ras, voor het zuiveren en versterken van de gehele mensheid. En dan op een mooiere en waardigere manier dan tot nu toe, zoals is gepropageerd door fanatieke racisten. Die baseren hum ideeën op een eindeloze strijd om het bestaan, met als gevolg haat en selectie van rassen op een manier die voor veel mensen onverteerbaar is. Als verworven eigenschappen kunnen overerven dan horen de werken en woorden van mensen daarbij”.
Na de Eerste Wereldoorlog ging Kammerer in de Verenigde Staten werken en werd daar een vurig pleitbezorger voor het neo-Lamarckisme. Omdat het Amerikaanse onderzoekers niet lukte om de Weense resultaten van Kammerer en Przibram te herhalen, is in 1926 G.K. Noble van het Amerikaans Museum voor Natuurlijke Historie naar Wenen vertrokken om daar de resultaten waar te nemen. Kammerer had aangetoond dat het verschil tussen land- en waterpadden berustte op aanpassing aan de omgeving. Landpadden hebben geen ribbels op hun voorpoten, waarmee ze het wijfje tijdens de paring vast kunnen houden. Waterpadden hebben dat wel. Kammerer heeft landpadden enkele generaties in het water laten leven en gezien dat er [dan] ribbels op hun voorpoten kwamen. Noble heeft de proeven bekeken en geconstateerd dat de ribbels met Oost-Indische inkt onderhuids waren ingespoten. Kammerer, gesteund door Przibram, heeft volgehouden dat een assistent het effect, zonder zijn medeweten, slechts duidelijker had willen maken. Maar enkele dagen later heeft hij zelfmoord gepleegd. ‘Het schandaal van de Vroedmeesterpad’ blijft met zijn naam verbonden. Het neo-Lamarckisme heeft door dit incident voor velen zijn wetenschappelijke geloofwaardigheid verloren.

Mechtild D.Th.M. de Jong (2002) Scheidslijnen in het denken over natuurbeheer in Nederland; een genealogie van vier ecologische theorieën. (Delft) DUP Science. 340p.
uittreksel: hoofdstuk 2.3.3, pp. 81-82.


couw, 12:51 p.m. | permalink |VoorspellingPolter, 9:08 a.m. | permalink |

16.12.02 


Stralsund (2)

Stralsund bierbrouwerij

Hier kwamen we eigenlijk voor. Sorry Couw, je verjaardag was een mooie smoes...;-) Bovendien ging die in rook op.... Dat kun je hier zien.


Dil, 10:05 p.m. | permalink |Stralsund (1)

zonsondergang boven Stralsund


Stralsund was in de eerste plaats ver, érg ver !! Maar gezien bovenstaande foto zeer de moeite waard. Details volgen.


Dil, 12:55 p.m. | permalink |

13.12.02 


Rustig

Het zal allicht een bras en bral partij worden met de medepinters op bezoek, maar op driepinter zelve wordt het rustig. Ik ga nu maar eens naar huis, de nodige voorbereidingen treffen.


couw, 1:28 p.m. | permalink |

12.12.02 


Weekendrit

route


Weekend met Couw, Polter, D en Lx. En verder natuurlijk bier, whisky, lekkere hapjes en veel muziek....


Dil, 7:04 p.m. | permalink |

Polter, 9:29 a.m. | permalink |

11.12.02 


Gadver

Zelfs de allerdomsten lezen deze geitenwollensokkenyuppensite.Polter, 8:54 p.m. | permalink |Xero Slingsby

Matthew Coe aka Xero Slingsby

Lang geleden, ver voor de geboorte van de Driepinter, was Couw eens in U. Samen met mij maakte hij toen - dat doen we altijd als Couw in U is - de Groote-Grammophoon-Speurtocht.
Een van de uitdragerijen die we daarbij aandeden was Oor&Oog, meer specifiek de jazz-afdeling daarvan. Aldaar werden we verwelkomd door het bedienend personeel: een jonge heer, nog nat achter de conservatorium-oortjes. Al ras gonsde de winkel van de gesprekken over favoriete altsaxofonisten, serie-uitgaven en zeldzame juweeltjes.
Om de kennis te testen vroeg Couw of-ie ooit van Xero Slingsby and the Works had gehoord, muziek die wel wordt ingedeeld als wave-jazz (op het eind van de wave schijnen er allerlei cross-over stijlen te zijn ontstaan, zoals wave-folk [...brrrr...] en wave-jazz). Het antwoord was nee. Niet verwonderlijk: Couw had de twee Slingsby-LP's, Shove it (1985) en Up down (1986), gevonden in de donkere binnenlanden van het voormalige Oost-Duitsland en nu, na anderhalf jaar zoeken, groeit bij mij nog steeds de overtuiging dat dat de enige ooit geperste exemplaren zijn. Ook op het net is er bijzonder weinig over te vinden. Maar: de interesse was gewekt.
Ik zet regelmatig LP's over op CD-R en beloofde zodoende dat ik de twee platen van Couw op zou nemen. Maar zoals dat gaat - pas als iemand druk op mijn ketel zet ga ik echt wat doen. De LP's stonden al sinds begin april bij mij en Couw wilde ze onderhand wel eens terug. Ik had echter nog geen vinger uitgestoken. In de tussentijd werd ik bij Oog&Oor, afdeling jazz, ook al eens geconfronteerd met de vraag "hoe die muziek ook al weer heette".
Omdat Dil en ik aanstaand weekend naar Stralsund gaan om Couw zijn verjaardag te vieren, heb ik de afgelopen week eindelijk die twee LP's op CD-R gezet. Vandaag was het zover: tegen 17:00u stapte ik breed glimlachend de winkel binnen. Met een grote zwaai presenteerde ik de twee CD-R's. Een grote glimlach verscheen op het gezicht van de jongen achter de balie.
Onder het luide ska-achtige arbeidersgetoeter van Xero mocht ik als beloning een schijf uit de Jazz in Paris-serie uitzoeken. En wat kies je dan?
Juist ;-)Polter, 6:58 p.m. | permalink |

10.12.02 


André Hodeir

Ik beloof dat als ik wat meer tijd heb dat ik me dan uitgebreid aan de fantastische muziek van André Hodeir zal wijden. Nu moet eenieder het vooralsnog met onderstaande opsomming doen. En met mijn hartelijke aanbevelingen. Allevier de schijven zijn momenteel als onderdeel van de geweldige "Jazz in Paris" serie voor weinig verkrijgbaar.

André Hodeir - Jazz et Jazz (1960)

André Hodeir - Jazz et Jazz (1960)
Kenny Clarke - Joue André Hodeir (1957)

Kenny Clarke - Kenny Clarke's Sextet plays André Hodeir (1956)


various artists - Jazz in Cinema met: Le Jazz Groupe de Paris - Les tripes aux soleil (1959)

Jazz & Cinéma Vol. 3 met daarop:
Le Jazz Groupe de Paris - Les tripes aux Soleil (1959)


Le Jazz Groupe de Paris - Joue André Hodeir (1956)

Le Jazz Groupe de Paris - joue André Hodeir (1956)normaal schrijft couw alleen op ouwe koeien over muziek. Deze uitzondering heeft zo zijn redenen. Een ervan is dat bovenstaande schijven zeker ook bij een breder publiek in de smaak zullen vallen. Een andere is dat ik het nauwelijks voor elkaar krijg hier op driepinter aan mijn plichten te voldoen, laat staan dat ik het red ouwe koeien dagelijks te updaten. Vanaf 2003 gooi ik het bijltje wat ouwe koeien betreft er vooreerst bij neer en zal ik met mijn muzikale uitspattingen vaker op driepinter te vinden zijn. MITS mijn collegae pinters daarmee instemmen natuurlijk! Wat mij betreft: ik ben van mening dat driepinter best een beetje meer muziek kan gebruiken.


couw, 5:16 p.m. | permalink |Keerpunten in de Wereldgeschiedenis (1)

10 december 1993

Dolf

Adolf Hitler is baptized into the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.
Mormons use this strange retroactive baptismal ritual to ensure ancestors or other relatives may join them in heaven.


Polter, 2:04 p.m. | permalink |Wapens voor Israel

Het is op dit moment een zootje op het Duitse politieke toneel. De rood-groene regering heeft slechts een krappe meerderheid in de Bondsdag en in de Landdag -- waar afgevaardigden van de bondslanden zitting hebben -- is de meerderheid voor de opositie van CDU/CSU. Veel wetten en regels moeten door de Landdag worden goedgekeurd en dan kan dus wel eens tot problemen leiden. De frustratie over de verloren verkiezingen lijkt hoog te zitten bij CDU/CSU en ondanks alle bezweringen heeft het er alle schijn van dat ze het op een politieke blokkade in de Landdag aanleggen. Dat kan Duitsland helemaal niet gebruiken. Er zijn te veel gebieden waar een zware reform hoognodig is en dat betekent dat grote delen van de bevolking in de zure appel moeten bijten. Een ideale voedingsbodem voor populistische tegenargumentatie dus. De CDU/CSU bedient zich daar op het moment rijkelijk van zonder constructief te worden. De meeste tegenwerpingen in Bonds- en Landdag beperken zich tot welhaast ordinaire scheldpartijen over hoe slecht de regering het wel niet doet.
En erg goed lijkt ze het ook niet te doen. De economische malaise houdt aan en onpopulaire struikelblokken als gezondheids- en arbeidsmarkt politiek vragen om een fluwelen aanpak van de oppositie alsook de vakbonden en de bevolking. En daarin slaagt de regering niet vaak genoeg. De media -- met voorop de conservatief georienteerde populaire foto-krant van het Springer Verlag -- helpen ook niet mee en vergroten met voorliefde alle kleine haperingen, die inherent zijn aan het regeren, tot staatscrises uit. De groene coalitie-partner laat zich op dit moment ook niet van zijn beste kant zien. Met een tegenslag voor de nog niet al te lang geleden gewonnen nieuwe realititeit, werd afgelopen weekend een verouderde regel in stand gehouden die de partijvoorzitters verbiedt ook deel uit te maken van de Bondsdagfractie. De afgekoelde relatie met Amerika en vermeend anti-amerikanisme blijven ook graag aangesproken themas en wilde scenario's doen de ronde wat de rol van Duitsland kan/mag/moet/zal zijn als het tot een oorlog in Irak zou komen.
En dan komt Israel nog even tussendoor met een paar aanvragen naar wapensystemen die wonderbaarlijk ook nog uitlekken en de regering verder onder druk en in het licht der schijnwerpers zetten. Uiteindelijk krijgt Israel een deel van de gewenste hulp. Bij de beslissing in hoeverre Duitsland Israel in alle openbaarheid militair ondersteunt is er een klein lichtpuntje: Duitsland kent haar plaats en er worden alleen defensieve wapensystemen naar Israel geexporteerd. Uitgaande van hetzelfde principe zal Duitsland niet deelnemen aan enige aggressieve oorlogshandeling waar ook ter wereld. De domper op het lichtpuntje is er ook meteen: in het geniep (of in elk geval achter gesloten deuren en omgeven van geheimzinnigheid) levert Duitsland al jarenlang de meest vreselijke wapens -- aan Israel maar bijvoorbeeld ook aan Egypte.
We gaan een donkere Winter tegemoet hier in Germanij.


couw, 1:25 p.m. | permalink |

9.12.02 
Polter, 8:05 p.m. | permalink |Espionaasj...Polter, 1:47 p.m. | permalink |CreamyPolter, 9:18 a.m. | permalink |Aanwinsten (Couw, let op!....)


Dil, 12:05 a.m. | permalink |

7.12.02 


;-D

NASA now believes that within 2 years, Saddam Hussein will have established an Islamic colony on the moon. His first act upon arrival will be to spit at and set fire to the American flag planted by Neil Armstrong. Then, using millions of miles of neon tubing, he will then poison the American nighttime sky with salacious, orbiting messages blinking scurrilous assertions about our president's genitals and mother.Polter, 6:16 p.m. | permalink |Leugenaars

Tweeënveertig leugenaars


Polter, 6:13 p.m. | permalink |

6.12.02 


SmullenPolter, 12:16 p.m. | permalink |

Polter, 11:38 a.m. | permalink |Return of the Spindoctor II

Die film moet je zien!Polter, 11:15 a.m. | permalink |Op blijven letten!

Landgenoten

Tegenwoordig zeg je niet alleen wat je denkt, je chat ook wat je denkt.

Waar dat toe leidt hebben we bij Michiel Smit kunnen zien, de frisse jonge denker van Leefbaar Rotterdam die onder de vleugels van Winny de Jong de Tweede Kamer wil bereiken. Smit deed zijn omstreden uitlatingen (,,Er is één ding erger dan een neger: een blanke neger'') op extreem-rechtse websites als Polinco.net en Stormfront.org, waar hij een graag geziene gast was.

Wat staat er nog meer op zulke sites?

Ze zijn de moeite van een bezoek waard als je een indruk wilt krijgen van het gedachtegoed van extreem-rechts Nederland. Onder het veelvuldig aanroepen van de geest van Pim vindt daar een verbale klopjacht plaats op alles wat met allochtonen te maken heeft.

Op Polinco.net viel ik in een discussie over de vraag wat 'een goede allochtoon' is. Een anonymus ze zeggen wel wat ze denken, maar niet wie ze zijn laat weten: ,,Een allochtoon zou het predikaat 'goed' verdienen wanneer hij besluit weg te gaan. Ja, goede allochtonen wonen in hun eigen mooie land. Laten we de allochtonen die hier zijn de omscholing geven tot goede allochtoon en dan enkele reis.''

Ene 'Warrior' wrijft zich vanuit Zuid-Holland alvast in de handen: ,,In de zomer van 2003 zullen de eerste serieuze rassenrellen in Holland plaatsvinden. Ik verwed er een goede fles wijn onder (...) Ik weet dat de spanning tussen autochtoon en allochtoon, en met name de allochtoonse onderklasse, steeds sterker wordt. Nu de gewone man, dankzij Pim, zijn bek durft open te trekken...''

Deze websites zijn ook leerzaam voor degenen onder ons die zich in het huidige maatschappelijke debat een beetje onzeker voelen. Zo verzucht iemand op Stormvogel.org: ,,Het valt mij op dat als je met een linkse in discussie gaat, dat ik vaak hoor 'het zijn ook mensen', hoe kan ik hier het beste op reageren?''

Tal van rechtsradicale Lieve Lita's staan onmiddellijk met raad en daad voor hem klaar. ,,Dit kan men niet ontkennen'', schrijft iemand. ,,Maar ieder mens heeft een plaats en tijd waarin hij mens kan zijn. Onze plaats is Europa, het Avondland en het is hoog tijd om terug de touwtjes in handen te nemen.''

,,Op zijn bek slaan'', vindt 'Patrick'. ,,Gewoon gelijk beginnen over wat 'die mensen' in ons land allemaal aanrichten. Al die criminaliteit en asociale gedrag en hoe ze ons land verkrachten met hun gore cultuur. Die linkselijders zijn irritant (...) Stuur zo'n linkse knurft maar eens in Gouda ofzo de straten op met een mobieltje in zijn hand. Binnen de kortste keren noemt hij ze/het ratten in plaats van mensen.''

Een andere chatter wordt ongeduldig van al dit gediscussieer. ,,Jongens, ik snap deze dingen echt niet. Het kan aan mij liggen, maar waar sta je voor? Ieder heeft een hekel aan die mensen, maar als je er zelf een hekel aan hebt, dan weet je toch ook je eigen argument? Dan weet je toch waar je voor staat?''

Deze man zal zich beter kunnen vinden in het kordate devies van 'Siegheiligman', ook te vinden op Stormvogel.org: ,,Vol=vol, overvol=overvol, te vol=te vol, overspoeld=overspoeld. Sieg heil! Gij zijt gegroet mijne landgenoten!''

[Frits Abrahams in NRC van 4 12 2002]


Polter, 10:12 a.m. | permalink |

5.12.02 


De Sint, Suikerfeest en de LPF......

Sinterklaas is een suiker(goed)feest, toch......?Dil, 11:03 a.m. | permalink |

4.12.02 


Hum...

Of ik hier nou blij mee moet zijn...Polter, 5:08 p.m. | permalink |Opruiming

Het was de hoogste tijd dat ik eindelijk eens met een kritisch oog door mijn verzameling ging. En wat ik verwachtte klopte: een boel kan eruit. Liefhebbers kunnen hier een reactie naar sturen.Polter, 2:27 p.m. | permalink |Polter zegt:Polter, 1:03 p.m. | permalink |Gulf Wars episode II


Polter, 11:52 a.m. | permalink |Timmermansoog

"Een pond belegen komijn, alstublieft." zei ik tegen de vrouw van de kaasboer. Het was koud buiten en door het vroege tijdstip nog heerlijk rustig op de Vredenburgmarkt. Op haar dooie gemak pakte ze een stuk kaas en het grote kaasmes-met-handvaten en zette resoluut het mes in de kaas. "Dat is nooit een pond," dacht ik, "dat kan niet, zo'n klein stukkie." Met een vloeiende beweging plaatste de kaasvrouw het driehoekige stuk op de weegschaal.
Die gaf exact 500 gram aan.
"Jaren van oefening." zei ze, mijn complimenten wegwimpelend.Polter, 11:43 a.m. | permalink |Verzaakt....

Hé, Couw, met vakantie, jochie? Neemt Polter het niet van je over? Of Dil? Of ben je het vergeten te vragen.....>;-)).......?


Dil, 3:08 a.m. | permalink |

3.12.02 


Return of the SpindoctorPolter, 10:15 a.m. | permalink |

2.12.02 


Lekker met bier

Dat je heerlijk kunt koken met bier is misschien bij een aantal mensen wel bekend. (Ik heb nog een heerlijk recept van krabbetjes met bokbier, mmmmmmm!). Ook het Rijksmuseum Twente vond het de moeite waard daar eens aandacht aan te besteden. In samenwerking met een bekend biermerk organiseert het museum op 7 december a.s. een aantal inleidingen over het verband tussen bier, koken en kunst. Cultuur en smullen tegelijkertijd want proeven hoe bier zo'n tweehonderd jaar geleden moet hebben gesmaakt kan ook......

Adriaen Brouwer
Adriaen Brouwer, 1605/06-1638, Interieur van een herberg, paneel, 34,8 x 26 cm, Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen

In dit herberginterieur van Adriaen Brouwer is de grens van vrolijk drinken ruimschoots overschreden. Nog slects één man, een zeer omvangrijke, is in staat zijn bierkruik aan de mond te zetten. De figuur op de voorgrond heeft inmiddels afstand genomen van elke vorm van bewustzijn en slaapt de slaap der bedronkenen. Een ander schenkt zijn kruik nog eens vol, terwijl achter de dikke drinkebroer een andere kroegganger zijn maag ontdoet van alles wat hem dwarszit. Op de achtergrond wordt lallend een rondedans gemaakt.Dil, 5:43 p.m. | permalink |Dunne lijn

Mevrouw Hirsi Al, ex-PvdA nu VVD, gruwt van het multiculturalisme van de Nederlandse samenleving. "Multiculturalisme is gewoon goedbedoeld racisme, omdat het alleen maar uitgaat van etniciteit", aldus mevrouw Hirsi Ali. Weg ermee, zo haar devies; positieve discriminatie is ook discriminatie en het kaf dreigt samen met het koren te worden geserveerd. Ze beweert voorts dat een beleid waarbij moslims moeten kunnen integreren met behoud van hun eigen identiteit niet alleen boosaardig is, maar ook niet kan werken. "Moslimconservatieven maken daarvan misbruik door alles te houden zoals het is". De jonge Marokkanen die in Nederland voor overlast zorgen zijn volgens Hirsi Ali het slachtoffer van groepsdwang, traditie en geloof. "Jonge meisjes die van school worden gehaald om te trouwen met een neef. Hoe kún je het toelaten als emancipatiepartij?"
Dat het respect voor de eigen culturele waarden van onze Medelanders als onderdeel van een integratie beleid te ver is doorgeschoten en daarmee datzelfde beleid van binnen heeft uitgehold mag waar zijn. Politieke correctheid heeft te veel dingen onuitspreekbaar en daarmee veel problemen onaanspreekbaar gemaakt. Maar dat het uiteindelijk ideaal van een integratie het vervagen van de etnische grenzen mèt behoud van identiteit (da's pas dialectiek) is, neemt niet weg dat de weg daarheen nog heel lang is. Een al te vroeg rücksichtslos aansturen van deze ideale toestand kan averechts werken. Want als de maatschappij nog niet weet of begrijpt waar het naar toegaat kan het gebruikte idioom evenwel zeer goed in het straatje van extreem rechts passen. Het is een dunne graat die mevrouw Hirsi Ali bewandelt, en haar grote angst -- dat het politieke klimaat in Nederland verder polariseert en extreem-rechts tegenover moslim-fundamentalisme komt te staan -- mag zij met haar uitspraken (of in elk geval de minder dan perfecte weergave in de pers daarvan) hebben gevoed. Haar complexe dans is te wild om niet aan alle kanten op lange tenen te hebben getrapt.


couw, 11:20 a.m. | permalink |Is er nog hoop?

En dan is er opeens een aanleiding voor positief denken: Nederlanders blijken toch nog in staat een nuchter oordeel te vellen.Polter, 9:14 a.m. | permalink |

1.12.02 


Saddameter

the Saddameter, elke dag een inschatting van de kans op oorlog

The Saddmeter geeft de kans op een oorlog in Irak aan (vandaag 59%)


couw, 5:43 p.m. | permalink |

     DRIEPINTER     

DriemanslogUitgangspunten

1. Dit log gaat niet noodzakelijkerwijs over bier en/of melk
2. Elke logger post wanneer het hem uitkomt
3. Noch op het aantal posts, noch op het tijdstip van posten is een beperking van kracht
4. Niemand grijpt in in andermans postings
5. Algemene normen van fatsoen en betamelijkheid (onderling te bepalen onder het genot van enige alcoholische versnaperingen) worden in acht genomen

LINKSDilPolterLinkgeest


ARCHIEF

 
Top Weblog Commenting by HaloScan.com